Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
3

Wijzigingen in diverse Overijsselse subsidies

De provincie Overijssel heeft diverse paragrafen van het Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2011 gewijzigd. De wijzigingen zijn als volgt:
• van hoofdstuk 1, Algemene bepalingen, wordt binnen Artikel 1.1.5 het vierde lid als volgt gewijzigd: kosten van derden zijn subsidiabel indien deze kosten op factuur aantoonbaar aan derden verschuldigd zijn en rechtstreeks aan de subsidiabele activiteit zijn toe te rekenen;
• van hoofdstuk 3, Bijzondere bepalingen zorg en gezondheid, wordt van paragraaf 3.2 Ondersteuning uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning de aanvraagtermijn aangepast: aanvragen kunnen vanaf 1 mei worden ingediend en dienen en moeten uiterlijk op 1 juni van het betreffende kalenderjaar ontvangen zijn. Tevens wijzigt in deze paragraaf de volgorde van behandeling;
• Binnen hoofdstuk 4, Bijzondere bepalingen Cultuur, sport en vrije tijd, worden de volgende zaken gewijzigd: 
- aan paragraaf 4.5 Productiefonds Overijssel, wordt een extra criterium toegevoegd: als de subsidie een steunmaatregel is dan moet het voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening, 
- bij paragraaf 4.13 Vrijetijdseconomie, zijn de subsidiabele activiteiten, de criteria en de grondslag van de subsidie aangepast. Verder worden de subsidiabele kosten gewijzigd van  € 75.000 in € 50.000,
- aan paragraaf 4.15 Evenementen en festivals, wordt een extra criterium toegevoegd: als de subsidie een steunmaatregel is dan moet het voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening,
- binnen de paragrafen 4.16 Cultuureducatie ‘Cultuur aan de basis’ tot en met 4.21 Herbestemming cultureel erfgoed wijzigingen op een aantal punten de subsidiecriteria;
• aan hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen Wonen en leefomgeving, paragraaf 5.1 Effectuering ruimtelijk beleid, wordt een extra criterium toegevoegd: als de subsidie een steunmaatregel is dan moet het voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening; 
• binnen hoofdstuk 6 Bijzondere bepalingen Innovatie, worden van paragraaf 6.3 Innovatievouchers, de subsidiabele activiteiten uitgebreid. Er kan nu tevens subsidie worden verstrekt voor de ondersteuning door het open innovatiecentrum van een MKB-er bij het opstellen van een businesscase. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvrager per open innovatiecentrum. Paragraaf 6.1, Economische innovatie, wordt ingetrokken.
• van hoofdstuk 8, Bijzondere bepalingen Milieu, wijzigen een groot aantal aspecten binnen de paragrafen:
- 8.9 Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans,
- 8.10 Energiebesparende maatregelen bedrijven Overijssel, 
- 8.11 Rijden op groengas en elektriciteit, en
- 8.13 Logistieke biomassaprojecten tot en met 8.19 Duurzaamheidlening Vereniging van Eigenaren;
• aan hoofdstuk 9 Bijzondere bepalingen Landbouw natuur en landschap, wijzigen de algemene bepalingen in paragraaf 9.1,
• aan hoofdstuk 11, Bijzondere bepalingen werk en loopbaan wordt aan paragraaf 11.1 Kwetsbare jongeren en arbeidsmarkt, een nieuw criterium toegevoegd: als de subsidie een steunmaatregel is dan moet het voldoen aan artikel 2 van de de-minimisverordening; 
• hoofdstuk 14, Bijzondere bepalingen Investeren met Gemeenten, wordt ingetrokken.

Zie voor alle bovengenoemde wijzigingen het provinciaal blad. De criteria waaraan moet worden voldaan zijn per regeling verschillend. Zie hiervoor de afzonderlijke regelingen.

Terug naar overzicht