Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

OPZuid: bijna € 50 miljoen nieuw budget vanuit REACT-EU

De Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 (SOPZUID), waarmee uitvoering wordt gegeven aan het OPZuid – Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland (OPZUID) is gewijzigd in verband met REACT-EU.

In het kader van REACT-EU heeft de Europese Commissie ook aan Zuid-Nederland extra financiële middelen toegekend ter bevordering van het crisisherstel in de context van de Covid-19-pandemie en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie. Deze extra middelen ter waarde van bijna € 50 miljoen worden ingezet via twee nieuwe aan de SOPZUID-regeling toegevoegde paragrafen, namelijk:

  • paragraaf 6: Groen, digitaal, veerkrachtig herstel Zeeland, Noord-Brabant en Limburg;
  • paragraaf 7: Groen, digitaal, veerkrachtig herstel Zuid-Nederland.


De bijdrage vanuit de Europese Commissie wordt in Zuid-Nederland dus volledig besteed aan het REACT EU-onderdeel 'een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie'. In de uitwerking richt Zuid-Nederland zich op het midden- en kleinbedrijf (mkb), maar ook op andere actoren zoals kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden.

Binnen deze focus richt Zuid-Nederland zich op vergroening, digitalisering en veerkrachtig herstel langs de lijnen van de nieuwe Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisaties (RIS3 2021-2027) en op toekomstgerichte vernieuwing. De doelgroep kent geen focus op specifieke sectoren zoals in het OPZuid 2014-2020 het geval was. Alle sectoren met projecten binnen de bovenstaande focusgebieden kunnen indienen. Voor de prioriteit REACT-EU zal het accent in lijn met de RIS3 2021-2027 liggen op de hogere TRL-niveaus (6-9). Naast technologische innovatie is er ruimte voor projecten met sociale en/of organisatorische innovatie, waarbij er aantoonbaar sprake moet zijn van een vernieuwende component.

Paragraaf 6: Groen, digitaal, veerkrachtig herstel Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
Deze paragraaf ziet op de openstelling van drie zogenoemde provinciale luiken, één voor Zeeland, één voor Noord-Brabant en één voor Limburg. Binnen deze provinciale luiken zijn gerichte criteria geformuleerd voor de verstrekking van subsidie, toegespitst op de specifieke situatie in elke provincie. De crisis die vanuit de Covid-19-pandemie is ontstaan, heeft in elke provincie immers een eigen doorwerking. De provincies zijn ieder op hun eigen manier getroffen door de crisis en hebben ieder een andere aanpak om veerkrachtig uit deze crisis te komen en daarmee de economie te ondersteunen. In deze gerichte openstellingen wordt dus maatwerk geleverd.

Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen en rechtspersonen. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op een groen, digitaal of veerkrachtig herstel van de economie in de provincie Zeeland, Noord-Brabant dan wel Limburg. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 29 maart 2021 tot en met 16 april 2021.

Alle drie de provincies hebben een eigen subsidieplafond. Voor Zeeland is het totale plafond van € 6.750.000 opgedeeld in elf deelplafonds, gerelateerd aan de subsidiabele activiteiten. Het totale plafond in Noord-Brabant bedraagt € 20.000.000, opgesplitst in vier deelplafonds. Voor Limburg ten slotte bedraagt het totale plafond € 13.500.000, eveneens opgedeeld in vier deelplafonds.

Paragraaf 7: Groen, digitaal, veerkrachtig herstel Zuid-Nederland
In paragraaf 7 wordt de Zuid-Nederlandse samenwerking voortgezet in een landsdelige openstelling, om aandacht te geven aan economische structuurversterking in Zuid-Nederland.

Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) natuurlijke personen en rechtspersonen. Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op het versterken en verbreden van het Zuid-Nederlandse economisch systeem in de provincie Zeeland, Noord-Brabant dan wel Limburg. De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten. Aanvragen kunnen worden ingediend van 26 april 2021 tot en met 28 mei 2021.

Binnen de landsdelige openstelling zijn drie deelplafonds opgenomen, gerelateerd aan de subsidiabele activiteiten. Voor de provincie Zeeland is een plafond van € 1.191.341 opgenomen, voor Noord-Brabant een plafond van € 3.574.022 en voor Limburg een plafond van € 2.382.681.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op: https://www.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-1623.html

Terug naar overzicht