Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
3

Limburg wijzigt Nadere subsidieregels Film

Met de Nadere Subsidieregels Film wil de provincie Limburg het produceren van films in de provincie stimuleren en een levendig filmklimaat bevorderen. Binnen deze regeling kan subsidie worden verstrekt voor Filmproducties of Limburgse Talentontwikkeling. Gedeputeerde Staten hebben de regeling op een aantal punten gewijzigd. De aanpassingen zijn met ingang van 4 maart 2017 van kracht.

Voor zowel de paragraaf Filmproducties of Limburgse Talentontwikkeling zijn de afwijzingsgronden en de verdeelsystematiek verder aangescherpt.

 

Bij beide paragrafen geldt als specifiek selectie- en beoordelingscriterium dat er stageplekken worden geboden aan studenten die in Nederlands Limburg een opleiding volgen. 'Geboden' wordt vervangen door 'ingevuld'. De ingediende aanvragen worden worden volgens het tenderprincipe beoordeeld. De provincie beslist op basis van een aantal vastgestelde criteria over de subsidie aanvragen. Deze bepaling wordt gewijzigd in: 'Gedeputeerde Staten nemen het uiteindelijke besluit over het al dan niet honoreren van de aanvraag'. Hiermee wordt voorkomen dat ingediende aanvragen die verder aan alle voorwaarden voldoen ook per definitie subsidie moeten krijgen.

 

Er wordt momenteel nog verwezen naar de bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening van 2012, waarin 'kosten voor van materiaal' als niet-subsidiabel werden genoemd. Dit wordt vervangen door een verwijzing naar de Algemene Subsidieverordening van 2017, waarin onder meer wordt bepaald dat de 'kosten voor aanschaf van materiaal' niet subsidiabel zijn.

 

Ingediende aanvragen worden onder meer beoordeeld en gerangschikt naar artistieke kwaliteit en de inhoudelijke en financiële haalbaarheid. Bij deze bepaling was een gedeelte van de formulering weggevallen. Dit is alsnog toegevoegd.

 

Aanvragen kunnen nog tot en met 1 mei 2017 worden ingediend. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 100.000 voor Filmproducties en € 300.000 voor Limburgse Talentontwikkeling.

 

Zie voor meer informatie het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht