Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Utrecht: Besluiten Gedeputeerde Staten

Wijzigingsbesluit Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland
Op 29 november 2022 is de Subsidieregeling Agenda Vitaal Platteland provincie Utrecht vastgesteld, als opvolger van de Uitvoeringsverordening subsidie Agenda Vitaal Platteland 2022, en op 1 januari 2023 in werking getreden. De subsidieregeling wordt nu op twee punten gewijzigd: er wordt een artikel Stimulering aanleg en herstel van kleine landschapselementen (KLE) toegevoegd en het artikel Verplaatsing van grondgebonden agrarische bedrijven in het kader van het NNN wordt gewijzigd n.a.v. de vaststelling van de Realisatiestrategie opgave NNN en ter voorkoming van overschrijding van het maximum subsidiebedrag.

Incidentele aanvullende bijdrage stichting Bevrijdingsfestival Utrecht
Vanwege de kwetsbare financiële situatie van de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht wordt voorgesteld om voor 2023 de exploitatiesubsidie van € 84.000,- incidenteel te verhogen met € 50.000 tot € 134.000,-. Dit bedrag is gebaseerd op het kunnen opvangen van een ‘slecht weer scenario’ waardoor er minder eigen inkomsten kunnen worden gegenereerd. Het festival heeft in januari 2023 duidelijkheid nodig over de extra bijdrage, zodat er tijdig verplichtingen aangegaan kunnen worden om een editie 2023 te kunnen realiseren. Hiervoor is ook een extra financiële bijdrage van gelijke omvang voor nodig van gemeente Utrecht en het rijk. Daarnaast wordt samen met de gemeente Utrecht en het rijk bestuurlijk overleg met de stichting Bevrijdingsfestival Utrecht gevoerd. Dit heeft tot doel om een organisatorisch en financieel duurzaam festivalconcept voor 2024 en latere jaren te laten ontwikkelen, waarbij rekening wordt gehouden met het gegeven dat eigen inkomsten afhankelijk van het weer kunnen mee of tegenvallen.

Terug naar overzicht