Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Twee nieuwe openstellingen Kansen voor West II

Koolstofarme economie Utrecht
In het kader van de eerste openstelling is een bedrag van € 2,5 miljoen beschikbaar voor projecten passend binnen doelstelling 3 'Verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik' en doelstelling 4 'Verlagen energieverbruik in de bebouwde omgeving'.

In verband met de nog korte resterende realisatieperiode van het programma (tot en met 31 december 2023) komen in aanmerking voor een bijdrage:

  • kortdurende projecten gericht op eerste fase van ontwikkeling en/of ontwerp en/of (onderzoeken van) haalbaarheid;
  • demonstratieprojecten – indien zij uitvoeringsgereed zijn en uiterlijk 31 december 2023 gerealiseerd kunnen zijn.


De subsidiabele kosten van een project moeten minimaal € 200.000 bedragen. De kosten moeten bovendien gemaakt en betaald zijn voor eind 2023 in verband met het einde van de programmaperiode. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en kan oplopen tot € 1 miljoen.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 februari 2023 (9:00 uur) tot en met 30 april 2023 (23:59 uur), zolang het budget toereikend is. Subsidies worden verdeeld op volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-49022.html

Energievouchers mkb gemeente Utrecht
Vanuit de tweede openstelling is een bedrag van € 525.000 beschikbaar voor projecten passend binnen doelstelling 4 'Verlagen energieverbruik in de bebouwde omgeving'. Het geld is uitsluitend bedoeld voor een aanvraag gericht op budget dat kan worden aangewend voor het verstrekken van energievouchers voor het mkb door de gemeente Utrecht.

Bij de aanvraag dient de wijze van verstrekking voor de energievouchers te worden aangeleverd, die aangeeft onder welke voorwaarden de vouchers worden verstrekt, welk type vouchers beschikbaar wordt gesteld tegen welke maximale bedragen. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 20 februari 2023 (9:00 uur).

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-49040.html

VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie
Naast de nieuwe openstellingen is ook het deelplafond voor de al langer lopende openstelling in het kader van 'VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie' verhoogd van € 1,1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

De openstelling is bestemd voor de ontwikkeling van klimaatadaptieve innovaties in de gebouwde omgeving, passend binnen het programma 'VPdelta+: Innovatieprogramma voor klimaatadaptatie'. Hierbij gaat het om innovaties op het gebied van wateroverlast, droogte en hittestress.

Geïnteresseerde partijen kunnen in het kader van de openstelling tot en met 30 juni 2023 twee soorten vouchers aanvragen om gebruik te maken van de expertise en faciliteiten van VPdelta+, bestaande uit de uitvoeringspartners Technische Universiteit Delft (TU Delft) en het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE).

Zie ook: https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-48968.html

Terug naar overzicht