Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

ZonMw opent vijf oproepen voor 'Meer Kennis Met Minder Dieren'

ZonMw heeft vijf subsidieoproepen gepubliceerd voor het programma 'Meer Kennis Met Minder Dieren'. Dit programma ondersteunt de transitie naar proefdiervrije innovaties.

Alle nu gepubliceerde oproepen maken deel uit van de module 'Kennisinfrastructuur'. Deze module geeft invulling aan kennisinfrastructuur op het gebied van Vermindering, Vervanging en Verfijning (3V's). De volgende oproepen zijn gepubliceerd:

 • Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren;
 • Systematisch literatuuronderzoek proefdieren;
 • Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties;
 • Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data;
 • Netwerksubsidie.?


Workshop systematisch literatuuronderzoek proefdieren
In het kader van deze oproep kunnen medewerkers van Nederlandse kennisinstellingen subsidie aanvragen voor een eendaagse 'systematisch literatuuronderzoek workshop' georganiseerd door expertisecentrum SYRCLE, voor twintig deelnemers. Met dit initiatief kan de kennis van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek onder onderzoekers nog verder worden verbreed en wordt de kwaliteit van het onderwijs hierover geborgd.

In aanmerking komen medewerkers/onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hbo-instellingen, NWO- en KNAW-instituten, maar ook RIVM, TNO, Hubrecht laboratorium, Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut en het BPRC. Subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • de kosten voor het drukken en inbinden van het door SYRCLE aangeleverde lesmateriaal tot een maximum van € 500;
 • de kosten van het expertisecentrum SYRCLE voor het organiseren en verzorgen van de workshop.


Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-workshop-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/

Systematisch literatuuronderzoek proefdieren
ZonMw stelt deze subsidie beschikbaar om het gebruik van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek verder te ondersteunen en te bevorderen, en vooral ook de kwaliteit van het uitgevoerde systematische literatuuronderzoek in de beginfase te garanderen. Deze subsidie is bedoeld om onderzoekers zelf de meerwaarde van een dergelijk systematisch literatuuronderzoek als onderbouwing van hun dierexperimentele studie te laten ondervinden. Het gebruik van deze methode kan de kwaliteit, keuze van het model en daarmee de onderbouwing van het dierexperimenteel onderzoek verbeteren. Het onderzoek dient Open Access en met gebruik van de ARRIVE-guideline of GSPC-richtlijn te worden gepubliceerd.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de projectleider/hoofdaanvrager van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt. Het betreft onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hbo-instellingen, NWO- en KNAW-instituten, maar ook RIVM, TNO, Hubrecht laboratorium, Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut en het BPRC.

Er kan voor de uitvoering van een systematisch literatuuronderzoek voor dierexperimenteel onderzoek een financiële tegemoetkoming in de personele kosten worden aangevraagd. Deze vergoeding is voor een aio, postdoc, of senior wetenschappelijk medewerker, voor de maximale duur van twee maanden. Een tegemoetkoming in de kosten voor begeleiding door het expertisecentrum SYRCLE is onderdeel van de subsidie. Een schatting van het aantal benodigde uren dient via een kennismakingsgesprek met SYRCLE te worden vastgesteld en in de aanvraag te worden opgenomen. Voor 2020 is een budget van € 330.000 beschikbaar.

Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-systematisch-literatuuronderzoek-proefdieren/

Stimuleringssubsidie Proefdiervrije Innovaties
De stimuleringssubsidie richt zich op interdisciplinaire- en kennisketenbrede consortia op het terrein van proefdiervrije innovaties. Deze consortia kunnen ondersteuning aanvragen bij het uitbreiden/vormen van het consortium, de organisatie van bijeenkomsten voor het concretiseren van onderzoeksvragen en/of het schrijven van de subsidieaanvraag voor een subsidieoproep binnen de NWA, van de EU of ander groter subsidieplatform. Het einddoel/eindproduct van de stimuleringssubsidie is de ingediende subsidieaanvraag, die primair en evident gericht is op het direct bijdragen aan de versnelling van de transitie naar proefdiervrije innovaties.

De hoofdaanvrager dient van een publieke instelling te komen. De andere leden van het consortium kunnen als medeaanvrager worden opgevoerd. De stimuleringssubsidie kan worden gebruikt voor één of meerdere van onderstaande activiteiten:

 • het organiseren van een reeks bijeenkomsten bedoeld om tot relevante en concrete onderzoeksvragen te komen;
 • het oprichten van een samenwerkingsverband/consortium;
 • het verbreden van een consortium;
 • het (laten) schrijven van een subsidieaanvraag, bijvoorbeeld via een subsidiebureau of het intern aantrekken van een persoon die daarbij kan assisteren.


De subsidie bedraagt maximaal € 30.000 per project. Het beschikbare budget bedraagt in totaal € 120.000.

Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-stimuleringssubsidie-proefdiervrije-innovaties/

Publiceren negatieve/neutrale dierexperimentele data
Met deze oproep wil ZonMw de publicatie van goed uitgevoerd dierexperimenteel onderzoek met negatieve of neutrale uitkomst stimuleren, dit om onnodige duplicatie van onderzoek te voorkomen. ZonMw biedt onderzoekers een financiële tegemoetkoming voor (een deel van) de tijd die nodig is om negatieve/neutrale resultaten te publiceren. Een projectleider van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt(e) kan voor een aio, postdoc of senior wetenschappelijk medewerker een extra maand aanstelling aanvragen om de resultaten alsnog Open Access gepubliceerd te krijgen. Ook de Open Access kosten kunnen worden aangevraagd.

Aanvragen kunnen worden ingediend door de projectleider/hoofdaanvrager van een onderzoeksproject waar dierexperimenteel onderzoek een onderdeel van uitmaakt. Het betreft onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hbo-instellingen, NWO- en KNAW-instituten, maar ook RIVM, TNO, Hubrecht laboratorium, Sanquin en het Nederlands Kanker Instituut en het BPRC.

Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-publiceren-negatieveneutrale-dierexperimentele-data/

Netwerksubsidie
Doel van deze oproep is het bevorderen van netwerkvorming tussen wetenschappers onderling en/of tussen wetenschappers en andere doelgroepen zoals bedrijven, maar ook andere maatschappelijke organisaties én het stimuleren van innovatie van onderzoek op het terrein van de transitie naar proefdiervrije innovaties en vermindering, vervanging en verfijning van dierproeven.

In het kader van de oproep zijn garantiesubsidies beschikbaar met een omvang van maximaal 70% van het benodigde budget tot een maximum van € 7000. De personele kosten zijn niet subsidiabel. De kosten voor onder andere de huur van een locatie (inclusief catering), reis- verblijfskosten van gastsprekers, flyers en communicatie kunnen worden aangevraagd. De aanvrager moet in dienst zijn van een Nederlandse onderzoeksinstelling.?

Voor meer informatie zie: https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/module-kennisinfrastructuur-netwerksubsidie/

Aanvragen
Aanvragen voor alle oproepen kunnen tot en met 31 december 2020, 14:00 uur worden ingediend via ProjectNet, het digitale aanvraagsysteem van ZonMw.

Terug naar overzicht