Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
3

Halfjaarrapportage benutting EZ-financieringsinstrumentarium over tweede helft van 2014 naar Tweede Kamer

Minister Kamp van Economische Zaken maakt in zijn brief aan de Tweede Kamer de cijfers over het gebruik van het financieringsinstrumentarium door ondernemers van het afgelopen halfjaar bekend. In de vorige rapportage was te zien dat de daling van het gebruik in de eerste helft van 2014 over de hele linie is afgevlakt. In de tweede helft is het gebruik van vrijwel alle instrumenten gestegen vergeleken met 2013. Er is echter nog steeds een inhaalslag te maken ten opzichte van voorgaande jaren.


Het gaat o.a. om het gebruik van de instrumenten Borgstelling mkb-kredieten (BMKB), de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO), de Groeifaciliteit, Vroegefasefinanciering, mkb-krediet via Qredits en het Innovatiekrediet:

Het gebruik van
de BMKB is in 2014 (€ 372 miljoen) gestegen in vergelijking met het gebruik in 2013 (€
344 miljoen). De groei van ongeveer 10% is toe te schrijven aan een toename in de
tweede helft van 2014. De verruimingen van 2013 hebben bijgedragen aan deze
groei waarmee een grotere borgstelling mogelijk is voor kleine kredieten;
De benutting van de GO is in 2014 (€ 109 miljoen) gestegen ten opzichte van 2013 (€ 62 miljoen). Deze groei is vooral in de tweede helft van 2014 gerealiseerd;
De Groeifaciliteit kent over 2014 een gebruik van € 35,47 miljoen tegenover € 8,14 miljoen in het jaar daarvoor. Het gebruik is verviervoudigd;
De Vroegefasefinanciering is op 1 juli jl. van start gegaan, academische starteres konden vanaf 1 september een aanvraag indienen. Bij RVO zijn 5 aanvragen gehonoreerd voor € 1,2 miljoen en bij STW zijn er 8 aanvragen voor een totaalbedrag van € 1,75 miljoen gehonoreerd;
Bij de microkredieten van Qredits komt de kredietverlening in 2014 uit op € 18,6 miljoen tegen € 16,4 miljoen in 2013. Qredits verstrekte daarnaast 80 MKB-kredieten met een portefeuilleomvang van in totaal € 9,1 miljoen. Het gebruik is in de tweede helft het drievoudige van het gebruik in de eerste helft van 2014;
Het Innovatiekrediet is vorig jaar met € 49,8 miljoen op nagenoeg hetzelfde niveau gebleven als de jaren daarvoor. Er werden 42 kredieten toegekend;
Het gebruik van de Seed Capital-regeling is vorig jaar (€ 24,4 miljoen) toegenomen ten opzichte van 2013 (€ 18,8 miljoen). 2014 is daarmee het recordjaar voor het gebruik van de SEED Capital-regeling;
Over heel 2014 is het gebruik van de Garantstelling Landbouw (€ 13,31 miljoen) lager uitgekomen dan het gebruik over 2013 (€ 19,43 miljoen). Het gebruik van de Garantstelling Landbouw Plus (garantiefaciliteit voor leningen waarmee in bovenwettelijke duurzaamheidsprestaties wordt geïnvesteerd) lag in de tweede helft op een vergelijkbaar laag niveau als een jaar eerder (ca. € 13 miljoen);
Er was vorig jaar voor de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering (GSF) een garantieplafond van € 1 miljard beschikbaar. Er is echter in 2014 geen gebruik gemaakt van de GSF, omdat er geen aanvragen zijn ingediend. Mede vanwege het geringe gebruik van de GSF is het garantieplafond voor 2015 verlaagd naar € 400 miljoen.

Klik hier voor inzage in de brief.

Terug naar overzicht