Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Subsidie voor verbeteren van de waterkwaliteit in Fryslân binnenkort geopend

Met de Subsidieregeling Regionaal Programma KRW Landbouw Fryslân wil de provincie een bijdrage leveren aan de internationale doelstellingen zoals geformuleerd in de Kaderrichtlijn Water. Van 7 tot en met 25 januari 2019 kunnen er aanvragen worden ingediend voor activiteiten gericht op het maken en schakelen die geen economische activiteit betreffen. Hiervoor is een subsidieplafond vastgesteld van € 435.000.

Subsidie kan worden verstrekt aan landbouworganisaties of belangenvertegenwoordigers in de landbouwsector, of aan adviesbureaus die gericht zijn op de primaire agrarische productie. Er kan een vergoeding worden aangevraagd voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

  • het opstellen van een plan van aanpak, dat dient tot het bewustmaken, stimuleren en werven van ondernemers in de agrosector, zodat deze gaan deelnemen en zelf KRW gerichte maatregelen gaan nemen; 
  • activiteiten gericht op brede, algemene kennisoverdracht aan groepen van ondernemers in de agrosector met als doel bewustwording te creëren ten aanzien van de noodzakelijkheid tot het nemen van KRW gerichte maatregelen; 
  • het werven en begeleiden van ondernemers in de agrosector die concrete maatregelen willen treffen die bijdragen aan het doel en één of meerdere thema’s uit de KRW.   

De bijdrage is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. De aanvrager moet in elk geval een eigen bijdrage kunnen aantonen aan het realiseren van de subsidiabele activiteit. De aanvraag moet gericht zijn op een activiteit met een deelname van ten minste 100 akkerbouwers. 

Terug naar overzicht