Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
3

Nieuw uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel van kracht

Met ingang van 1 januari 2017 is het Uitvoeringsbesluit Overijssel 2011 komen te vervallen en opgevolgd door het Uitvoeringsbesluit 2017. In het nieuwe besluit zijn bestaande en nieuwe subsidies opgenomen. De structuur van het geheel is aanzienlijk gewijzigd ten opzichte van de vorige editie: de paragrafen zijn in andere volgorde in andere hoofdstukken ondergebracht. Het eerste hoofdstuk bevat de algemene bepalingen voor subsidies.Er zijn onder meer alinea's opgenomen over toepassingsbereik, aanvraag, beslis- en indientermijnen.
 
Vervolgens zijn er acht hoofdstukken opgenomen met subsidies. Deze hoofdstukken zijn onderverdeeld in (sub)paragrafen. 
De nieuwe indeling is als volgt: 

Hoofdstuk 2: Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer, bestaande uit:

paragraaf 2.1 Effectuering ruimtelijk beleid,
paragraaf 2.2 Leefbaarheid kleine kernen,
paragraaf 2.3 Verbeteren van de haveninfrastructuur en -faciliteiten,
paragraaf 2.4 Investeringsimpuls verduurzaming goederenvervoer over water,
paragraaf 2.5 Waterveiligheid en klimaatbestendigheid IJssel-Vechtdelta,
paragraaf 2.6 Ruimtelijke kwaliteit groene omgeving,
paragraaf 2.7 Huisvesting Statushouders;

hoofdstuk 3 Milieu en Energie, bestaande uit:

paragraaf 3.1 Duurzame energieopwekking en energiebesparing;
paragraaf 3.2 Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans;
paragraaf 3.3 Energiebesparende maatregelen (geld terug actie);
paragraaf 3.4 Logistieke biomassaprojecten;
paragraaf 3.5 Energielening Overijssel
paragraaf 3.6 Lokale energie-initiatieven;
paragraaf 3.7 Duurzame voucher energie-aanbod;
paragraaf 3.8 Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen;
paragraaf 3.9 Hernieuwbare energie en energie-efficiëntie, nader onderverdeeld in de subparagrafen 
Hernieuwbare energie door ondernemingen,
Energie-efficiëntie door ondernemingen;

Hoofdstuk 4 Vitaal platteland, bestaande uit: 

paragraaf 4.1 Faunabeheereenheden;
paragraaf 4.2 Opruiming drugsafval,
paragraaf 4.3 Natuur en samenleving, nader onderverdeeld in de deelparagrafen

Algemeen,
Plan van aanpak,
Kinderen en natuur,
Groen in de stad,
Zorg en groen,
Werken in het groen;

paragraaf 4.4 Ontwikkelopgave Twickel; 

Hoofdstuk 5: Mobiliteit, bestaande uit:

paragraaf 5.1 Mobiliteit Overijssel: uitvoeringsprogramma,
paragraaf 5.2 Nieuwe mobiliteit West-Overijssel; 

Hoofdstuk 6 Regionale economie, bestaande uit: 

paragraaf 6.1 Kennisondersteuning agro & food in Overijssel;
paragraaf 6.2 Innovatie agro & food in Overijssel;
paragraaf 6.3 Innovatiedriehoek, nader onderverdeeld in de subparagrafen 

Launching customer,
Small business innovatieregeling Twente, en
Living lab;

paragraaf 6.4 Cofinanciering Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost Nederland;
paragraaf 6.5: Samenwerkingsprogramma INTERREG A 2014-2020 Duitsland-Nederland;
paragraaf 6.6 Thematische fondsen 2014-2020;
paragraaf 6.7 MKB Innovatieve Topsectoren (MIT) Oost;
paragraaf 6.8 Leren van elkaar kringen (ZP-ers);
paragraaf 6.9 Ondernemend Noaberschap;
paragraaf 6.10 Product Partner Markt Combinaties (PMPC's) Toerisme Overijssel;
paragraaf 6.11 Breedbandinfrastructuur Overijssel, nader onderverdeeld in de subparagrafen

Algemene bepalingen,
Grote NGA projecten in het buitengebied, en
NGA-projecten van beperkte omvang;

paragraaf 6.12 Retailvouchers;
paragraaf 6.13 Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt;
paragraaf 6.14 Scholingsvouchers zelfstandige professionals (ZP's);
paragraaf 6.15 HRM scholingsregeling MKB;
paragraaf 6.16 Kiezen voor techniek in het primair en voortgezet onderwijs;
paragraaf 6.17 (potentieel) Beeldbepalende evenementen 2017 t/m 2019;
paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2017; 

Hoofdstuk 7: Culturele infrastructuur en monumentenzorg, bestaande uit: 

paragraaf 7.1 Kader culturele instellingen Overijssel,
paragraaf 7.2 Restauratie Rijksmonumenten,
paragraaf 7.3 Erfgoed 'Het verhaal van Overijssel,
paragraaf 7.4 Versterken productieaanbod Overijssel,
paragraaf 7.7 Cultuurparticipatie,
paragraaf 7.8 Cultuureducatie 'cultuur aan de basis',
paragraaf 7.9 Cultuurmakelaars,
paragraaf 7.10 Week van de Amateurkunst',
paragraaf 7.11 Nieuwe makers Overijssel. 

hoofdstuk 8:  Kwaliteit openbaar bestuur, nader onderverdeeld in: 

paragraaf 8.1 Dodenherdenking en bevrijdingsfestival,
paragraaf 8.2 Kwaliteit openbaar bestuur,
paragraaf 8.3 Experimenten bestuursstijl;

Hoofdstuk 9: Gebiedsontwikkeling, nader onderverdeeld in: 

paragraaf 9.1 Uitvoering ontwikkelopgave EHS / Natura 2000,
paragraaf 9.2 Ruimte voor de Vecht,
paragraaf 9.3 Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente 3.0,
paragraaf 9.4 Verplaatsing landbouwbedrijfsgebouwen vanwege de ontwikkelopgave EHS / Natura.


Ten slotte is er een hoofdstuk voor subsidies in het kader van Sociale kwaliteit. Dit hoofdstuk bestaat enkel uit de paragraaf 'Kennisinfrastructuur sociale kwaliteit'.  
De paragrafen 7.5 en 7.6 zijn gereserveerd. Hierover zijn nog geen verdere details bekendgemaakt. 

Terug naar overzicht