Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken gewijzigd

Er is een wijziging van de Subsidieregeling ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (SMINBUZA) gepubliceerd.

Concreet wordt de bestaande afdeling 4 (Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden) vervangen door de nieuwe afdeling 4 (Mensenrechten, SDG’s; strategische partnerschappen). Deze nieuwe afdeling legt de wettelijke basis voor subsidieverlening in het kader van strategische partnerschappen als voorzien in het beleidskader ‘Versterking Maatschappelijk Middenveld’.

Het kabinet zet met het nieuwe beleidskader in op een krachtig maatschappelijk middenveld dat opkomt voor de behoeften en rechten van burgers. Dit bevordert het sociale contract tussen burgers en overheid en draagt bij aan een duurzame en inclusieve samenleving.

Op basis van de nieuwe afdeling kan met het oog op de bevordering van de SDG’s, het naleven van internationale mensenrechtenstandaarden en de versterking van democratie en rechtsstatelijkheid subsidie worden verstrekt aan maatschappelijke organisaties voor activiteiten op het terrein van capaciteitsversterking van maatschappelijke organisaties in hun rol als pleiter en beïnvloeder verricht in het kader van een strategisch partnerschap. Subsidies zullen uitsluitend worden verstrekt aan allianties (samenwerkingsverbanden van maatschappelijke organisaties).

Geselecteerde partners zullen met het ministerie in overleg gaan om tezamen invulling te geven aan het te vormen strategisch partnerschap, met afspraken over wederzijdse rollen, verwachtingen, inzet en ambities, met oog voor de autonome rol van maatschappelijke organisaties.

Terug naar overzicht