Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
2

Stimuleringsregeling e-health thuis verruimd

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een wijziging van de Stimuleringsregeling e-health thuis (SET) gepubliceerd.

Subsidie visievorming op e-health
Belangrijkste wijziging is de toevoeging van een nieuwe subsidiemogelijkheid voor visievorming op e-health voorafgaand aan de SET-aanvraag. Er is gebleken dat voor sommige aanbieders van ondersteuning of zorg het schrijven van een SET-aanvraag een grote stap is, omdat een gedragen visie over de bijdrage van e-health in het realiseren van organisatiedoelen ontbreekt. Om deze organisaties te ondersteunen wordt er een optionele voorfase aan de SET toegevoegd. Als uitkomst van deze voorfase wordt van subsidieaanvragers gevraagd dat zij een gedragen visie hebben op hoe e-health bij kan dragen aan de bredere doelstellingen van de organisatie en welke veranderopgave in de organisatie nodig is om dit te realiseren. De visie dient rekening te houden met regionale ontwikkelingen op het gebied van e-health. Verder dient de visie doorvertaald te zijn in een concreet activiteitenplan.

Tijdens het proces van visievorming wordt een subsidie van maximaal € 20.000 verstrekt voor loonkosten (intern) én voor kosten voor het verstrekken van advies en procesbegeleiding door kennisinstellingen of door onafhankelijke adviesorganisaties.

Bij de aanvraag moet een beknopt plan van aanpak meegestuurd worden waarin duidelijk wordt op welke wijze men tot een gedragen visie op de bijdrage van e-health in het realiseren van organisatiedoelen en doorvertaling in een concreet activiteitenplankomt. Hiertoe wordt minimaal beschreven op welke wijze verschillende organisatieonderdelen én de inkoper van zorg of ondersteuning in het visievormingsproces betrokken worden. Ook wordt een offerte meegestuurd indien gebruik wordt gemaakt van externe inhuur. Er hoeft voor deze aanvraag geen samenwerkingsverklaring bijgevoegd te worden en de beoordelingscriteria in de bijlage bij de regeling zijn ook niet van toepassing voor deze subsidie.

Verlaging ondergrens en verruiming opleidingskosten
Daarnaast is de ondergrens voor een subsidieaanvraag verlaagd van € 125.000 naar € 50.000 subsidiabele kosten. De oorspronkelijke ondergrens was bedoeld om projecten met een zekere schaalgrote in aanmerking te laten komen voor de SET. Op deze manier konden pilotprojecten uitgesloten worden. In de praktijk is gebleken dat het effect van de ondergrens is dat kleinere zorgaanbieders geen aanvraag (kunnen) doen, omdat zij de benodigde projectgrootte niet kunnen realiseren.

Voor opleidingskosten worden het huidige minimum- en maximumsubsidiebedrag losgelaten. Hierdoor krijgen partijen extra ruimte om, afhankelijk van de aard van hun project, meer of minder aandacht aan opleidingsactiviteiten te besteden.

Plafonds
Verder is het subsidieplafond voor 2020 en 2021 vastgesteld. Jaarlijks is een plafond van € 28 miljoen beschikbaar.

Over de regeling
Doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten ten behoeve van het opschalen en borgen van het gebruik van e-health toepassingen die ondersteuning of zorg aan cliënten thuis faciliteren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen, door:

  • het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten;
  • het structureel inbedden van het gebruik van e-health toepassingen in de reguliere werkprocessen voor ondersteuning of zorg; en
  • het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken.

Terug naar overzicht