Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Contouren bekend van Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen

Demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de contouren van de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE).

Met de deze zomer al aangekondigde ATE-regeling wil het kabinet organisatoren van evenementen tegemoetkomen die wel kosten hebben gemaakt, maar niet voldoen aan de voorwaarden voor de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC).

Aangezien het vooral om middelgrote evenementen gaat, die niet evenredig over gemeenten verdeeld zijn, heeft EZK besloten tot een subsidieregeling van de rijksoverheid, uit te voeren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hiermee wordt aangesloten bij de TRSEC en kan uniformiteit tussen de uitvoering van beide regelingen worden geborgd. In deze constructie is het helaas echter niet mogelijk om via gemeenten voorschotten uit te betalen, zo meldt Blok.

Belangrijkste voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om voor de aanstaande ATE-regeling in aanmerking te komen, luiden als volgt:

  • er was sprake van een evenement dat door de rijksoverheid is verboden op grond van de corona-situatie. Het evenement komt niet in aanmerking voor de TRSEC;
  • er was sprake van een evenement dat plaats zou hebben gevonden in Nederland of in Carïbisch Nederland;
  • het evenement was gemeld bij de gemeente of had een vergunning van de gemeente ontvangen;
  • het evenement was aantoonbaar tussen 10 juli 2021 en 25 september 2021 gepland;
  • er moet sprake zijn van een publiek toegankelijk evenement (gratis of via kaartverkoop). Besloten evenementen zijn uitgesloten;
  • er moet sprake zijn van minimaal € 2500 gemaakte (subsidiabele) kosten. Deze moeten aantoonbaar zijn gemaakt.


Daarnaast geldt dat alleen de centrale organisator van het evenement een aanvraag kan indienen, niet de leveranciers.

Subsidiabele kosten en subsidiepercentage nog niet bekend
Welke kosten precies subsidiabel zijn, zal nog worden bepaald. Dit vergt nog nadere analyse omdat moet worden voldaan aan de staatssteunvoorwaarden. Daarbij zal gewaarborgd moeten worden dat het hier alleen gaat om de daadwerkelijk gemaakte en onvermijdbare kosten die door het verbod van evenementen in de periode van 10 juli tot en met 24 september niet terugverdiend konden worden. Ook zal cumulatie met andere instrumenten zoals NOW, TVL en de TRSEC vermeden moeten worden. Uitkeringen uit verzekeringen of garanties zullen in mindering moeten worden gebracht op een vergoeding onder de ATE.

Ook de andere aspecten van de regeling, zoals het subsidiepercentage, moeten zo worden ingevuld dat voldaan wordt aan de staatssteunvoorwaarden en tegelijkertijd een passende tegemoetkoming wordt geboden. Vooruitlopend hierop wordt al gewerkt aan de inrichting van de uitvoeringsorganisatie bij RVO. Daarnaast werkt het kabinet aan de juridische vormgeving van de regeling.

Regeling pas begin volgend jaar open
Omdat de ATE staatssteun betreft, moet deze voorafgaand aan enige uitvoering aan de Europese Commissie ter goedkeuring worden voorgelegd. In verband hiermee verwacht het kabinet dat de regeling pas begin volgend jaar zal worden opengesteld, waarbij subsidie wordt verstrekt in verband met gemaakte kosten in de eerdergenoemde periode van 10 juli tot en met 24 september.

Het kabinet realiseert zich dat ondernemers daardoor langer dan gehoopt op deze tegemoetkoming moeten wachten. Tegelijkertijd vraagt het kabinet om begrip dat het maken van een zorgvuldige, uitvoerbare en controleerbare regeling die voldoet aan Europese staatssteunregels, de nodige voeten in de aarde heeft, aldus Blok.

Kijk voor meer informatie op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/11/01/kamerbrief-over-aanvullende-tegemoetkoming-evenementen-ate

Terug naar overzicht