Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Vier nieuwe Drentse regelingen voor activiteiten op cultureel gebied

De provincie Drenthe heeft vier nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd voor verschillende activiteiten op cultureel gebied.

Het gaat om de al aangekondigde Subsidieregeling archeologie en publiek (APDR), de Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe (CHDR), de Subsidieregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024 (FKBDR) en de Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe (ICADR). Alle vier de regelingen lopen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024.

Subsidieregeling archeologie en publiek
Het doel van de regeling is een breder publiek te betrekken bij het rijke archeologische erfgoed van Drenthe. Dit kan zowel passief zijn (bezoeker of toeschouwer) als actief (beheer, onderzoek, inspiratiebron voor ruimtelijk ontwerp of verwerking in kunst- en cultuuruitingen).

Subsidie kan worden aangevraagd door zowel rechtspersonen als natuurlijke personen, en wel voor de volgende activiteiten:

 • 1. Archeologie en participatie. Projecten die breed publiek interesseren en/of motiveren tot archeologieparticipatie in Drenthe.
 • 2. Archeologie en instandhouding. Projecten die de instandhouding van waardevol Drents archeologisch erfgoed ten goede komen.
 • 3. Archeologie en educatie. Projecten die de educatie over en het onderzoek naar de Drentse archeologie ten goede komen.
 • 4. Archeologie en inspiratie. Projecten op het gebied van beeldende kunst, ruimtelijke vormgeving en landschapsarchitectuur, waarbij Drentse archeologische sites en/of vondsten als inspiratiebron dienen.


De subsidie bedraagt maximaal 75% van de totale projectkosten tot een maximum van € 5000 voor projecten uitgevoerd door professionals en een maximum van € 2500 voor projecten uitgevoerd door vrijwilligers.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 worden ingediend bij de provincie Drenthe. Het subsidieplafond van € 25.000 per jaar wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidieregeling cultuurhistorie Drenthe
Het doel van de regeling is het ondersteunen en stimuleren van gemeenten, terreineigenaren en projectontwikkelaars bij het ontwikkelen van gebiedsvisies, ruimtelijke ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden. Daarnaast heeft de regeling tot doel het ondersteunen en stimuleren van de inzet van cultuurhistorische analyse voor projecten op het gebied van maatschappelijke opgaven.

Subsidie kan worden aangevraagd door:

 • a. initiatiefnemers van ruimtelijke transformatieprocessen. Dit kunnen zowel terreineigenaren en projectontwikkelaars zijn als gemeenten die een ontwikkelingsvisie voor een gebied of terrein binnen hun gemeente willen maken;
 • b. initiatiefnemers van ruimtelijke projecten op het gebied van maatschappelijke opgaven. Hieronder kunnen worden verstaan: bewonerscollectieven of coöperaties (mits deze een rechtspersoonlijkheid hebben) dan wel begeleidende organisaties, (mits deze een rechtspersoonlijkheid hebben).


Subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • de ontwikkeling van gebiedsvisies, ontwerpprincipes of kwaliteitskaders gebaseerd op cultuurhistorische waarden, als onderlegger of kader voor ingrijpende veranderingen in een gebied;
 • cultuurhistorische analyses en ontwerp op basis daarvan, voor projecten op het snijvlak van maatschappelijke opgaven en participatie.


De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000 per aanvraag voor de doelgroep genoemd onder a. Het maximum kan tot en met € 5000 worden verhoogd, indien er sprake is van een grote complexiteit van de opgave door de aanwezigheid van veel verschillende cultuurhistorische waarden en/of ingrijpende veranderingen in de ruimtelijke inrichting of bestemming. De subsidie bedraagt ten hoogste 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 5000 per aanvraag voor de doelgroep genoemd onder b.

Aanvragen kunnen tijdens een nog te bepalen openstellingsperiode worden ingediend bij de provincie Drenthe. Het eveneens nog te bepalen subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidieregeling financiering karakteristiek bezit Drenthe 2021-2024
Het doel van de regeling is karakteristiek bezit in Drenthe te behouden en (dreigende) leegstand en verval hiervan te voorkomen door behoud en/of herbestemming te stimuleren.

Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • plankosten: werkzaamheden om een aanvraag met bijlagen op te stellen, eventueel aangevuld met andere onderzoeken als benoemd in de Leidraad onder 0-meting;
 • behoud en/of herbestemming.


Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor plankosten kan als voorfinanciering op de uitvoering van behoud en/of herbestemming worden verstrekt aan een erfgoedgemeenschap.

Subsidie in de vorm van een geldbedrag voor behoud en/of herbestemming kan worden verstrekt aan eigenaren van monumenten, indien sprake is van:

 • agrarische monumenten als zodanig in gebruik, inclusief schaapskooien;
 • religieuze monumenten (deels) als zodanig nog in gebruik;
 • publiekstoegankelijke monumenten in bezit bij een erfgoedgemeenschap of culturele instelling;
 • overige monumenten.


Subsidie in de vorm van een lening uit het Drents Monumentenfonds (DMf) voor behoud en/of herbestemming kan worden verstrekt aan eigenaren van karakteristiek bezit.

De subsidie in de vorm van een geldbedrag voor plankosten bedraagt voor een erfgoedgemeenschap maximaal € 10.000 per monumentnummer per aanvraag. De subsidie wordt in mindering gebracht op de maximaal te verkrijgen subsidie in de vorm van een geldbedrag voor behoud en/of herbestemming.

De subsidie in de vorm van een geldbedrag en een lening voor behoud en/of herbestemming bedraagt 60% van de subsidiabele kosten per monumentnummer of beeldbepalend pand. Dit percentage wordt aangevuld tot 100% van de subsidiabele kosten per monumentnummer of beeldbepalend pand indien de werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd restauratiebedrijf dat in het Register Kennis & Kunde staat vermeld. Deze subsidie in de vorm van een geldbedrag en een lening kan oplopen tot maximaal € 300.000.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 worden ingediend bij de provincie Drenthe. Het nog te bepalen subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Subsidieregeling incidentele culturele projecten Drenthe
Het doel van de regeling is het stimuleren en onderhouden van een gevarieerd en levendig cultureel klimaat in Drenthe door het mede tot stand laten komen van projecten met een groot bereik.

Subsidie kan worden aangevraagd door aanvragers die rechtspersoonlijkheid bezitten, en wel voor de volgende activiteiten:

 • 1. Festivals en evenementen. Festivals en evenementen in Drenthe waarbij een of meerdere kunstdisciplines een centrale rol innemen.
 • 2. Podiumkunsten. Projecten die op incidentele basis zorgen voor een kwalitatief hoogstaand aanbod in Drenthe.
 • 3. Beeldende kunst, design en vormgeving. Incidentele projecten op het gebied van beeldende kunst, design en vormgeving door in Drenthe gevestigde makers en/of grotendeels binnen de provinciegrenzen uitgevoerd.
 • 4. Media. De realisatie van documentaires en films van in Drenthe gevestigde makers. Alleen documentaires over onderwerpen met een link met Drenthe zijn subsidiabel.
 • 5. Literatuur. Incidentele projecten die het Drentse publiek kennis laten maken met of betrekken bij literatuur. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden.
 • 6. Streektaal. Incidentele publieksprojecten die het imago en/of het gebruik van het Drents verbeteren op een eigentijdse manier. Hierbij gaat het om projecten die nog niet op een soortgelijke manier in Drenthe aangeboden worden en waarbij de focus ligt op publieksverbreding.
 • 7. Internationalisering. Culturele, incidentele projecten waarin samenwerking tussen de Drentse bevolking en/of culturele instellingen en de bevolking van en/of instellingen uit de Duitse grensstreek een centraal onderdeel vormen.
 • 8. Museale projecten. Incidentele projecten door een van de vijf musea van provinciaal belang.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Voor projecten binnen de categorieën Media en Festivals en evenementen bedraagt de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Zolang er restricties vanwege COVID-19 gelden voor het tot stand laten komen van projecten, kan de subsidie verhoogd worden tot maximaal 60% van de subsidiabele kosten.

Voor aanvragers die naast de aangevraagde projectsubsidie een boekjaarsubsidie ontvangen van de provincie Drenthe, inclusief de musea van provinciaal belang, geldt een maximaal subsidiebedrag van € 25.000 per project. Voor overige aanvragers geldt een maximaal subsidiebedrag van € 45.000 per project.

Aanvragen kunnen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2024 worden ingediend bij de provincie Drenthe. Het subsidieplafond van € 580.00 per jaar wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht