Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
2

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant weer geopend voor aanvragen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben de eerder aangekondigde openstelling voor subsidies natuurbeheer en agrarisch natuurbeheer officieel bekendgemaakt, in de vorm van de Twaalfde wijzigingsregeling Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant 2016. De wijzigingsregeling bevat onder meer nieuwe indientermijnen en bijbehorende subsidieplafonds.

De paragraaf Natuur- en landschapsbeheer is van 15 november tot en met 31 december 2018 geopend voor aanvragen. Voor deze periode is een subsidieplafond vastgesteld van € 15,6 miljoen. Subsidie kan worden verstrekt voor nieuwe aanvragen, voor:

  • het beheer van natuurbeheertypen;
  • het beheer van landschapsbeheertypen;
  • begrazing van natuurterrein door schapen;
  • monitoring van natuurterrein;
  • recreatief toegankelijk maken en houden van natuurterrein.

Deze subsidie kan voortaan ook worden aangevraagd door Staatsbosbeheer, voor zover zij belast zijn met het beheer van natuurterreinen, die in rijksbezit zijn, die vóór 15 augustus 2009 feitelijk al in het beheer van Staatsbosbeheer waren.

 

Van 1 november tot en met 12 november 2018 kunnen er aanvragen worden ingediend in het kader van de paragraaf Agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De subsidie kan worden verstrekt voor projecten met beheeractiviteiten, gericht op behoud en versterking van een aantal leefgebieden. Hiervoor is in totaal € 705.000 beschikbaar, dat als volgt wordt verdeeld:

  • in totaal € 675.000, voor de leefgebieden 'open grasland natte dooradering', 'akkerlandschap op klei natte dooradering', 'akkerlandschap op zand', 'natte dooradering laagveen', 'droge dooradering vochtig' en 'droge dooradering Maasheggen;'; en 
  • € 30.000 voor het leefgebied van Waterschap Rivierenland.

De subsidieplafonds voor de leefgebieden van Waterschap De Dommel, Waterschap Aa en Maas en Brabantse Delta zijn vastgesteld op € 0.

 

In de regeling zijn daarnaast nog enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Ten slotte is de bijlage 5, Tarieven natuurbeheer, aangepast.

Terug naar overzicht