Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Aanpassing en openstelling energiebesparingsregeling Overijssel

De provincie Overijssel heeft de Subsidieregeling hernieuwbare energie en energiebesparing (USOVHEE) gewijzigd en hernoemd in de Subsidieregeling energiebesparing Overijssel (USOVEO).

Ook is er een nieuwe openstelling en bijbehorende verhoging van het subsidieplafond 2020 bekendgemaakt.

De naamsverandering maakt al duidelijk dat er vanuit de regeling voortaan geen subsidie meer wordt verstrekt voor investeringen in hernieuwbare energie. De regeling is nu alleen nog gericht op het ondersteunen en versnellen van investeringen in technische voorzieningen gericht op energiebesparing in gebouwen en bedrijfsprocessen.

Subsidie kan worden aangevraagd door een privaatrechtelijke rechtspersoon, een publiekrechtelijke rechtspersoon met uitzondering van gemeenten en waterschappen, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap. Subsidie kan worden aangevraagd voor investeringen in:

  • technische voorzieningen voor energiebesparing in of bij gebouwen, zoals opgenomen in de energielijst onder categorie A en de in de energielijst gestelde technische eisen;
  • technische voorzieningen voor energiebesparing in bestaande of nieuwe bedrijfsprocessen zoals opgenomen in de energielijst onder categorie B en de in de energielijst gestelde technische eisen.


Met de energielijst wordt de energie- en milieulijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bedoeld met bedrijfsmiddelen die voor de Energie-investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen.

Met betrekking tot de technische voorzieningen bij bestaande utiliteitsgebouwen wordt voortaan onderscheid gemaakt tussen gebouwen zonder of met de status van cultureel erfgoed:

  • bij gebouwen zonder die status moet ten minste een energieprestatie van label A++ worden bereikt en een verbetering van ten minste 7 labelstappen;
  • bij gebouwen met die status moet ten minste een energieprestatie van label A++ worden bereikt, of moet een energielabel worden bereikt dat minimaal 4 stappen beter is dan dat het was en waarbij minimaal label A moet worden bereikt, of moet minimaal de energieprestatie-eis uit het vigerend bouwbesluit voor nieuwbouw worden bereikt.


De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 200.000 per aanvraag.

De nieuwe openstelling loopt van 15 oktober tot en met 1 december 2020. Aanvragen worden behandeld in volgorde van vastgestelde prioriteit en voor zover het subsidieplafond dit toelaat. Het subsidieplafond voor de nieuwe aanvraagperiode bedraagt € 1 miljoen.

Terug naar overzicht