Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
2

Limburg wijzigt Subsidieregeling inrichting landelijk gebied

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben de Subsidieverordening inrichting landelijk gebied gewijzigd. De paragraaf Soortenbeleid is geheel herzien en is er een paragraaf Faunabeheer toegevoegd. Verder zijn voor beide paragrafen subsidieplafonds vastgesteld. Het geheel is met ingang van 3 oktober 2018 van toepassing.

Met de nieuwe subsidie Soortenbeleid kan een vergoeding worden verstrekt voor de realisatie van actieve soortenbescherming, door middel van:

  • eenmalige maatregelen, gericht op uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten;
  • praktijkgericht onderzoek, gericht op de uitbreiding en instandhouding van de leefgebieden en populaties van soorten;
  • initiatieven binnen de samenleving die het draagvlak voor soorten vergroten;
  • publicatie van gegevens over soorten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door grondeigenaren, grondgebruikers, gemeenten, waterschappen, onderzoeksinstituten, particulieren, instellingen zonder winstoogmerk en intermediërende instellingen zoals IKL en de Bosgroep. De bijdrage is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Het subsidieplafond voor de periode tot en met 31 december 2019 bedraagt € 750.000.

 

De paragraaf Faunabeheer is bedoeld voor de realisatie van faunabeheer, door middel van:

  • de aanschaf of het plaatsen van duurzame preventieve maatregelen en / of middelen waarmee schade aan landbouwgewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten, kan worden voorkomen;
  • praktijkgericht onderzoek, gericht op het voorkomen van schade aan onder andere gewassen of vee, veroorzaakt door in het wild levende beschermde diersoorten.

Aanvragen kunnen worden ingediend door grondeigenaren, grondgebruikers, wildbeheereenheden, een faunabeheereenheid of terreingebruikers. De bijdrage is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. Wanneer de aanvraag wordt ingediend door een individueel agrarisch bedrijf wordt maximaal € 10.000 per subsidieaanvraag verstrekt. Voor de periode tot en met 31 december 2019 is een subsidieplafond vastgesteld van € 400.000.

Terug naar overzicht