Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

sep
2

Eerste aanvragen voor innovatie samenwerkingsprojecten OP OOST toegekend

De deskundigencommissie van het Operationeel Programma Oost (OP-Oost) heeft op 8 juli 2015 voor negen 'innovatie samenwerkingsprojecten' een positief inhoudelijk advies afgegeven. Inmiddels hebben vijf projecten hun beschikking ontvangen. De overige projecten met een positief advies doorlopen nog een technische toets. De projecten die zijn afgewezen hebben inmiddels ook bericht ontvangen. Zij kunnen opnieuw een aanvraag indienen zolang het subsidieplafond nog niet is overschreden. Hierbij dienen zij wel rekening te houden met de verbeterpunten die de commissie heeft genoemd. Inmiddels hebben twee aanvragers gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Klik hier voor meer informatie over een tweetal projecten die een positief advies van de deskundigencommissie kregen.

Het Operationeel Programma Oost-Nederland (OP OOST) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland. Het programma heeft betrekking op activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De uitvoering van het programma is ondergebracht bij de Provincie Gelderland (Managementautoriteit). Met het programma OP OOST ondersteunen beide provincies het MKB direct bij productontwikkeling. Productvernieuwing is de basis voor behoud en vergroting van de concurrentiekracht en daarmee voor behoud van werkgelegenheid in Oost-Nederland. Tijdens de programmaperiode die loopt van 2014 tot 2020, worden verschillende openstellingen gepubliceerd in beleidsregels. Hierin komt te staan voor welke activiteiten subsidie aangevraagd kan worden, wie in aanmerking komt voor subsidie en aan welke eisen een aanvraag dient te voldoen. Met de beleidsregel Innovatie samenwerkingsprojecten wordt subsidie verstrekt aan een samenwerkingsverband van MKB-ondernemers voor het uitvoeren van experimentele ontwikkeling of industrieel onderzoek.

Terug naar overzicht