Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
2

Limburg stimuleert woningaanbod in sociaal en middelduur huursegment

De provincie Limburg heeft de Nadere subsidieregels stimulering wonen 2020-2023 (WONLI) gepubliceerd.

Met behulp van deze nieuwe regeling wil de provincie projecten stimuleren die tegemoet komen aan de vraag naar voldoende woningaanbod in het sociale en middeldure huursegment, waarbij rekening wordt gehouden met de plankwaliteit en de behoefte van de verschillende specifieke doelgroepen. Voor 2020 is een budget van € 1,25 miljoen beschikbaar voor de regeling.

In aanmerking voor subsidie komen zowel privaatrechtelijke als publiekrechtelijke rechtspersonen. Te ondersteunen projecten kunnen in twee verschillende fasen worden gesubsidieerd, namelijk de planvormingsfase en/of de realisatiefase.

De volgende projecten komen in aanmerking voor subsidie in de planvormingsfase: projecten voor passend wonen, collectief particulier opdrachtgeverschap, wooncoöperaties, flexwonen en de ontwikkeling van innovatieve instrumenten waaronder instrumenten die de betaalbaarheid van woningen verbeteren. Voor innovatieve instrumenten geldt dat sprake moet zijn van concept-, product- of procesinnovatie die niet eerder is toegepast in de Limburgse woningbouwsector en die de mogelijkheid biedt op te schalen en/of waarvan de leereffecten elders kunnen worden toegepast.

Om voor subsidie voor de realisatiefase in aanmerking te komen, dient een project onder meer te voldoen aan de volgende algemene criteria:

  • het project betreft fysieke woningbouw in de vorm van nieuwbouw of transformatie van bestaande bouw bestemd voor het sociale en/of middeldure huursegment;
  • de aanvrager garandeert dat de huurwoningen gedurende een periode van ten minste 15 jaar na subsidieverlening niet worden omgezet naar koopwoningen en dat de huurprijzen gedurende de hiervoor genoemde periode maximaal stijgen met de huurprijsverhoging die geldt voor sociale huurwoningen;
  • het project heeft de schriftelijke instemming van de gemeente(n) waar het project wordt gerealiseerd.


Het subsidiebedrag voor projecten in de planvormingsfase bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten en bedraagt maximaal € 10.000 per project en per aanvrager. Het subsidiebedrag voor projecten in de realisatiefase bedraagt maximaal de onrendabele top van het project, met een maximum van € 12.500 per woning en een maximum van € 200.000 per project en per aanvrager.

Aanvragen kunnen tot en met 17 november 2023 doorlopend worden ingediend bij de provincie Limburg. Vóór het indienen van een aanvraag dient de subsidieaanvrager in vooroverleg te treden met de provincie. Hierbij wordt nagegaan of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en worden ook andere vormen van provinciale ondersteuning (zoals garantstellingen en leningen) nader bekeken.

Terug naar overzicht