Nieuws

jul
2

Friesland maakt nieuwe subsidie voor kavelruil bekend

Friesland heeft een subsidie voor kavelruil vastgesteld. Met de regeling wil de provincie door middel van ruilverkaveling de agrarische infrastructuur, de ecologische hoofdstructuur en de weidevogelkerngebieden verbeteren. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2015. Voor deze periode is in totaal 400.000 beschikbaar. Van dit bedrag is € 300.000 bestemd voor de verbetering van de agrarische infrastructuur en de ecologische hoofdstructuur en € 100.000, om de aanvragen om de weidevogelkerngebieden te verbeteren.
Kavelruil was voorheen een paragraaf van de Subsidieregeling Natuur en Landelijk Gebied Fryslân. Deze paragraaf wordt ingetrokken, maar blijft van kracht voor de aanvragen die voor de inwerkingtreding van de Subsidie Kavelruil 2015 zijn ontvangen en de subsidies die voor inwerkingtreding van de Subsidie Kavelruil 2015 zijn verstrekt.

Terug naar overzicht