Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

€ 1,5 miljoen voor agrariërs Hollands Noorderkwartier

Het doel van de regeling is het creëren van meer waterbewustzijn in de agrarische sector, het verbeteren van water- en bodemkwaliteit, alsmede het tegengaan van verdroging, verzilting en wateroverlast op agrarisch grondgebied.

Subsidie kan worden aangevraagd door agrarische ondernemingen, mits zij tevens zijn aan te merken als kleine, middelgrote of micro-onderneming. Subsidie kan worden aangevraagd voor het treffen van maatregelen in het beheergebied van het hoogheemraadschap (Noord-Holland boven het Noordzeekanaal) die zijn opgenomen in de categorieën B, C, of D van de bij de regeling gevoegde maatregelenlijst en die betrekking hebben op ten minste een van de volgende thema’s:

  • duurzaam bodemgebruik;
  • gewasbeschermingsmiddelen;
  • erfafspoeling mineralen en nutriënten;
  • perceel- en oeverinrichting & beheer, voor zover het investeringsmaatregelen betreft;
  • voldoende zoetwater;
  • circulaire landbouw.


De subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten en kan per thema variëren van minimaal € 250 tot maximaal € 30.000 per aanvrager.

Aanvragen kunnen vanaf 7 juni 2022 via het zogeheten Landbouwportaal worden ingediend bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen.

Terug naar overzicht