Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jun
2

Zuid-Holland opent gewijzigde regeling voor planvorming detailhandel

De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland (PDZH) gewijzigd én opnieuw opengesteld voor het indienen van aanvragen.

Met de regeling wil de provincie de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden verhogen. In 2018, 2019 en 2020 hebben gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen de subsidie kunnen aanvragen. Om te bepalen hoe de regeling functioneert, en om te kijken of de regeling bijdraagt aan de provinciale doelstellingen is onlangs een evaluatie uitgevoerd.

Uit de evaluatie blijkt dat betrokkenen over het algemeen tevreden zijn met de regeling. Bovendien scoort de regeling goed op doeltreffendheid: de regeling draagt bij aan de door de provincie gestelde beleidsdoelstellingen, gericht op het bevorderen van samenwerking en het komen tot de realisatie van levendige en krachtige stads- en dorpscentra. Uit de evaluatie zijn ook enkele verbeterpunten naar voren gekomen die nu in de regeling zijn doorgevoerd. Het betreft de volgende punten:

  • de subsidie wordt nu ook beschikbaar gesteld aan de grootste winkel- en centrumgebieden in Zuid-Holland;
  • naast planvormingsprojecten kan nu ook de uitvoering van projecten middels subsidie ondersteund worden;
  • de mogelijkheden om onderlinge samenwerking te bevorderen zijn verruimd.


Daarnaast is een (technische) wijziging doorgevoerd die niet specifiek uit de evaluatie naar voren is gekomen. Indien een project (onder andere) betrekking heeft op de toevoeging van 25 of meer woningen, dient aanspraak gemaakt te worden op de Subsidieregeling vliegende brigade Zuid-Holland (VBZH).

Na de wijziging kunnen gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen subsidie aanvragen voor één of meer van de volgende activiteiten:

  • het opstellen van een plan of meerjarenprogramma om het oprichten of verder ontwikkelen van een winkeliers- of ondernemersvereniging mogelijk te maken of de onderlinge samenwerking tussen betrokken actoren van een winkel- of centrumgebied te verbeteren;
  • het uitvoeren van een oriënterend vooronderzoek, gericht op het doen van een in voldoende mate ondersteund verzoek aan een gemeente tot het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;
  • een planvormingsproject ten behoeve van de kwaliteit en het functioneren van een winkel- of centrumgebied door het compacter maken van een winkelgebied, saneren van buiten een winkelgebied verspreid liggend winkelaanbod of saneren van detailhandel;
  • een planvormingsproject door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren;
  • een uitvoeringsproject ten behoeve van de kwaliteit en het functioneren van een winkel- of centrumgebied door het compacter maken van een winkelgebied, saneren van buiten een winkelgebied verspreid liggend winkelaanbod of saneren van detailhandel;
  • een uitvoeringsproject door een gebieds- of centrummanager of daartoe gespecialiseerd adviesbureau op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ruimtelijk functioneren.


De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten voor zover deze niet meer bedragen dan € 10.000 en 50% van de subsidiabele kosten voor zover deze meer bedragen dan € 10.000, tot een maximum van in totaal € 20.000.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 juni 2021 tot en met 31 december 2021 en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Het subsidieplafond voor 2021 bedraagt € 500.000.

Terug naar overzicht