Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
2

Nieuwe openstelling voor de investeringsmodule pluimveesector

Er is een wijziging van de regeling Brongerichte verduurzaming van stallen en managementmaatregelen (SBV) gepubliceerd.

Ook wordt de regeling opnieuw opengesteld. Concreet gaat het om de openstelling van de investeringsmodule voor de pluimveesector. Ook de wijzigingen hebben betrekking op de investeringsmodule.

Allereerst zijn de toepasselijke maximum subsidiebedragen opgehoogd van € 140.000 naar € 200.000 per veehouderijlocatie en van € 35.000 naar € 50.000 per stalsysteem. De reden hiervoor is dat het maximum subsidiebedrag per stalsysteem in de voorgaande openstelling in een aantal gevallen niet toereikend was.

Ten tweede is de realisatietermijn aangepast. Bij de eerste openstelling was de realisatietermijn vastgesteld op twee jaar. Dit betekende dat het investeringsproject twee jaar na de start van het investeringsproject gerealiseerd moest zijn. In het geval er een milieueffectbeoordeling en/of aanverwante milieuvergunning vereist is, wordt de subsidie verleend onder de opschortende voorwaarde dat binnen één jaar met bescheiden wordt aangetoond dat de milieueffectbeoordeling is uitgevoerd of de milieuvergunning is verleend. Met de uitvoering van het op grond van deze paragraaf gesubsidieerde investeringsproject dient gestart te worden direct nadat deze opschortende voorwaarde is vervuld. Onduidelijk was echter, zowel voor subsidies met als voor subsidies zonder opschortende voorwaarde, wanneer de realisatietermijn zou gaan lopen. Daarom wordt in het vervolg bepaald dat een investeringsproject drie jaar na subsidieverlening afgerond moet zijn.

Ook is een afwijzingsgrond toegevoegd. In het vervolg wordt een subsidieaanvraag afgewezen, indien deze aanvraag betrekking heeft op een gebruikte investering. Op deze wijze wordt voorkomen dat verouderde en reeds gebruikte investeringen voor subsidie in aanmerking komen.

Tot slot zijn de rangschikkingscriteria aangepast. Hierdoor wordt in het vervolg geen onderscheid in rangschikking meer gemaakt tussen gevallen waarin een investering is bestemd voor een bestaand stalsysteem of voor een nieuw te bouwen type stalsysteem, omdat het in de praktijk niet goed mogelijk bleek dit onderscheid te maken.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 19 april 2021 tot en met 31 mei 2021. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 7 miljoen. Een pluimveehouderijonderneming kan per veehouderijlocatie per openstellingsperiode één aanvraag indienen.

Over de regeling
Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en de uitrol van integrale, brongerichte emissiereducerende maatregelen in zowel bestaande als nieuwe stalsystemen, gericht op broeikasgas- en stalemissies. Dit draagt zowel bij aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier als aan realisatie van klimaat- en milieudoelen.

Terug naar overzicht