Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2021

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2021 gepubliceerd.

De bij deze regeling gepubliceerde vraagstelling vormt de grondslag om in 2021 gecombineerd de opgave te doen voor:

  • de landbouwtelling op grond van de Landbouwwet;
  • de opgave gebruik gewaspercelen op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet;
  • de verzamelaanvraag op grond van de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (GLBNL);
  • de aangifte van de CO2-jaarvracht van glastuinbouwbedrijven op grond van de Wet milieubeheer;
  • de opgave voor aanspraak op betalingen uit het Diergezondheidsfonds op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
  • het verstrekken van informatie of een betaalverzoek in het kader van twee steunregelingen die onderdeel zijn van het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3).


Zoals hiervoor aangegeven kunnen landbouwers met de gecombineerde opgave enkele specifieke steunregelingen aanvragen. Dit betreft de rechtstreekse betalingen als bedoeld in de Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB (de basisbetalingsregeling, betaling voor klimaat en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, betaling voor jonge landbouwers en de vrijwillig gekoppelde steun inzake graasdierhouderij) en de volgende twee steunregelingen uit het plattelandsontwikkelingsprogramma:

  • betalingen als bedoeld in de Regeling inrichting landelijk gebied die kunnen worden verstrekt op grond van de Regeling uitvoering ELFPO programmaperiode 2014-2020 en de Subsidieverordeningen natuur- en landschapsbeheer van de provincies (de SNL-regelingen); en
  • de tegemoetkoming in de verzekeringspremie voor brede weersverzekering (BRWEER), die kan worden verstrekt op grond van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES).


Een landbouwer die aanspraak wil maken op een rechtstreekse betaling vermeldt de landbouwgrond die hoort bij het landbouwbedrijf. Op basis van de laatstelijk in 2020 verstrekte en geverifieerde informatie zijn deze gegevens op het elektronische formulier zoveel als mogelijk al ingevuld, waarbij de landbouwer deze gegevens alleen nog hoeft te controleren.

De gecombineerde opgave kan worden ingediend via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De gecombineerde opgave kan worden ingediend tussen 3 maart en 15 mei 2021 (met uitzondering van het onderdeel CO2-jaarvracht, dat op 1 juli 2021 moet zijn ingediend). Het niet of niet tijdig melden van de gevraagde informatie kan leiden tot een verlaging of uitsluiting van de directe betaling of de plattelandsontwikkelingssubsidie.

De Regeling landbouwtelling en gecombineerde opgave 2021 is te vinden op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-10935.html

Terug naar overzicht