Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Limburg publiceert nieuwe subsidies voor behoud monumenten

De provincie Limburg heeft twee nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd waarmee de provincie wil bijdragen aan het behoud van monumenten.

De twee al aangekondigde regelingen betreffen de Nadere subsidieregels restauratie monumenten 2020-2022 (RMOLI2020) en de Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022 (MONULISA2020).

Nadere subsidieregels restauratie monumenten 2020-2022
Met behulp van deze regeling stimuleert Limburg de restauratie van monumenten waarbij sprake is van een urgente restauratieopgave.

Subsidie kan worden aangevraagd door de eigenaar van een monument. Om voor subsidie in aanmerking te komen:

  • moet een project de restauratie van (een deel van) een rijksmonument of gemeentelijk beschermd monument betreffen;
  • moet het monument een urgente restauratieopgave hebben, blijkend uit een actueel inspectierapport van Stichting Monumentenwacht Limburg;
  • moet het monument na voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben;
  • moeten de totale subsidiabele kosten van het project minimaal € 62.500 bedragen.


De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 400.000. Subsidies lager dan € 25.000 worden niet verstrekt.

Aanvragen kunnen tijdens twee zogeheten tranches worden ingediend bij de provincie Limburg. De tranches lopen van 3 maart 2020 tot en met 31 oktober 2020 en van 1 maart 2021 tot en met 31 oktober 2021. Het subsidieplafond voor de eerste tranche bedraagt € 2.972.000.

Nadere subsidieregels Monulisa 2020-2022
Met deze regeling wil Limburg het behoud van een aantal specifieke soorten rijksmonumenten stimuleren, namelijk gebouwen voor de openbare eredienst, molens en groene monumenten.

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon of een rechtspersoon die krachtens enig zakelijk recht het genot heeft van een monument. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient door het Rijk reeds subsidie te zijn verstrekt aan de aanvrager voor de subsidiabele kosten ten behoeve van het normaal onderhoud van/aan een monument. De provinciale subsidie is aanvullend op de rijkssubsidie en wordt beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de subsidiabele instandhoudingswerkzaamheden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn berekend als subsidiabele kosten.

De subsidie bedraagt maximaal:

  • 15% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten indien de van rijkswege vastgestelde subsidie 60% bedraagt, tot een maximum van € 200.000; of
  • 20% van de van rijkswege vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten indien de van rijkswege vastgestelde subsidie 50% bedraagt, tot een maximum van € 200.000.


Aanvragen kunnen van 3 maart 2020 tot en met 28 februari 2022 worden ingediend bij de provincie Limburg. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt € 1,7 miljoen.

Terug naar overzicht