Nieuws

mrt
2

Gelderland stelt subsidie vast voor Samenwerking innovatie Deltaplan agrarisch waterbeheer

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben de openstelling en nadere regels vastgesteld voor de subsidie Samenwerking voor innovatie Deltaplan agrarisch waterbeheer. Het is een van de paragrafen uit de Verordening POP3 subsidies Gelderland, gericht op plattelandsontwikkeling. Aanvragen kunnen worden ingediend van 20 maart tot en met 17 april 2017.

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingverbanden, waarin ten minste een waterschap deelneemt.  Het subsidieplafond voor de periode 20 maart tot en met 17 april 2017 bedraagt in totaal € 510.000, dat wordt onderverdeeld in deelplafonds van: 

 • € 170.000 voor het beheersgebied van het Waterschap Rijn en IJssel, waarvan
  • € 85.000 uit middelen van het Europees Fonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO),
  • € 42.500 uit provinciale middelen, en
  • € 42.500 uit middelen van het het Waterschap Rijn en IJssel;
 • € 170.000 voor het beheersgebied van het Waterschap Vallei en Veluwe, waarvan 
  • € 85.000 uit ELFPO-middelen, 
  • € 42.500 uit provinciale middelen, en
  • € 42.500 uit middelen van het het Waterschap Vallei en Veluwe;
 • € 170.000 voor het beheersgebied van het Waterschap Rivierland, waarvan
  • € 85.000 uit ELFPO-middelen,
  • € 42.500 uit provinciale middelen, en
  • € 42.500 uit middelen van het het Waterschap Rivierenland.

Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden op een prioriteitenlijst gerangschikt. De rangschikking wordt bepaald door toepassing van alle in het openstellingsbesluit geselecteerde selectiecriteria:

 • de kosteneffectiviteit van het project;
 • de kans op succes van het project;
 • de effectiviteit van het project;
 • de innovativiteit van het project.  

Het totaal aantal punten dat na toepassing van deze criteria wordt behaald, bepaalt de rangschikking. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen, moeten minimaal 22 punten worden behaald. De aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van de prioriteitenlijst, waarbij de aanvragen met het hoogst aantal punten het eerste voor een vergoeding in aanmerking komen. Indien dit er toe leidt, dat aanvragen op een gelijk aantal punten eindigen en daarmee het subsidieplafond zou worden overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door het puntenaantal behaald op het selectiecriterium voor effectiviteit. 

Terug naar overzicht