Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
2

Taken Dienst Landelijk Gebied gedeeltelijk overgenomen door RVO.nl

De Dienst Landelijk Gebied (DLG) is met ingang van 1 maart 2015 opgeheven. Het grootste gedeelte van de taken van DLG is overgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en de provincies. Een klein deel van de doorlopende projecten wordt door andere partijen, zoals Staatsbosbeheer, waterschappen en gemeenten, overgenomen. Uitgangspunt is dat de continuïteit en kwaliteit van de opdrachten gewaarborgd blijft.
Het opdrachtenpakket van RVO.nl bestaat sinds 1 maart uit:


Natuur midden in de samenleving: bevat Rijksopdrachten op het gebied van onder andere het werk aan de omvorming naar een collectieve aanpak van het agrarisch natuurbeheer, verdienmodellen groenblauw Almere, boeren voor natuur en green deals;
Natura 2000: uitvoering van taken op het gebied van technisch inhoudelijk beheer van aanwijzingsbesluiten, bedoeld ter ondersteuning van het ministerie van Economische Zaken voor de regie op het beleid voor Natura 2000;
Ecologische advisering natuurwetgeving: advisering in het kader van de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet;
Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) / Maaswerken: voortzetting en afronding van laatste werkzaamheden op dit gebied;
Natuurambitie Grote Wateren: doorontwikkeling en verdieping van de verkenning naar
de mogelijkheden voor natuurlijke ontwikkeling in het Waddengebied, de grote rivieren, IJsselmeer, Zuidwestelijke Delta en de Noordzee. De Verkenning is gestart door het Ministerie van Economische Zaken;
Internationaal natuurbeleid: het bevorderen van duurzaam grondgebruik;
Ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap: ondersteunen van de Rijksadviseur Landschap en Water en uitvoering van (inter-)nationale verplichtingen. Voorbeelden hiervan zijn de Werelderfgoedlijst en de Europese Landschapsconventie;
Onteigening en inrichting Hedwigepolder / Westerschelde;
Uitvoering Hamsterprogramma;
Doorwerking ruimtelijk beleid in de regio: uitvoeren van taken in opdracht van de beleidsdirectie Regio en Ruimtelijke Economie. Gericht op de Rijksambities met betrekking tot biobased economy en energietransitie in de main-, brain- en greenports (bijv. havenontwikkeling Delfzijl);
Uitkoop woningen onder hoogspanningsleidingen;  
Mestbeleid: ondersteuning geven aan de agrarische sector bij lopende en nieuwe pilots in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en opzet van een community of practice;
Herstructurering glastuinbouw: ondersteunen van de gebiedsprocessen, analyse en kennisontwikkeling t.b.v. structuurverbetering en energievraagstukken;
Vergroening Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB): ontwikkelen van concepten en praktijkvoorbeelden van vergroening, waarin een relatie wordt gelegd met andere beheeropgaven (natuur) en de Kaderrichtlijn Water;
Internationaal Agro-beleid: acquireren, initiëren en uitvoeren van internationale projecten, gekoppeld aan het Topsectorenbeleid. De projecten hebben betrekking op voedselzekerheid, grondstoffen, water, biobased economy (BBE) en geo data;
GIS Competence Center. Het GIS Competence Center is een samenwerkingsverband tussen RVO.nl en DLG. De (Rijks)taken worden nu gebundeld bij RVO.nl;
Bureau Beheer Landbouwgronden: de opdracht is in 2015 gericht op het efficiënt beheren van de grondvoorraad en het opstellen en uitvoeren van verkoopplannen, die in opdracht van de financiers worden opgesteld.

Terug naar overzicht