Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

Noord-Holland stelt nieuwe subsidieregelingen vast

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland hebben vier nieuwe subsidieregelingen vastgesteld.

Het gaat om de volgende (nog te publiceren) regelingen:

  • Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur Noord-Holland 2022;
  • Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater Noord-Holland 2022;
  • Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland 2022;
  • Uitvoeringsregeling warmtetransitie van de gebouwde omgeving Noord-Holland 2022.


Uitvoeringsregeling subsidie kleine infrastructuur
De provincie stelt vanuit deze nieuwe regeling € 15 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van lokale wegen en fietspaden. De provincie wil daarmee de verkeersveiligheid en bereikbaarheid met de fiets in Noord-Holland een impuls geven.

Uitvoeringsregeling subsidie verbetering kwaliteit zwemwater
In het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027 is aangegeven dat de provincie het verbeteren van de kwaliteit van zwemlocaties en het ontwikkelen van nieuwe zwemlocaties stimuleert. De nu vastgestelde nieuwe regeling levert hieraan een bijdrage. Het subsidieplafond voor 2022 is vastgesteld op € 200.000 en de aanvraagperiode loopt van 7 februari 2022 tot en met 1 oktober 2022.

Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties
In de Beleidsnotitie Sport heeft de provincie aangegeven in te willen zetten op het verduurzamen van sportaccommodaties. Hiervoor wordt jaarlijks de Uitvoeringsregeling subsidie verduurzaming sportaccommodaties Noord-Holland opengesteld. De uitvoeringsregeling was in 2021 binnen enkele maanden uitgeput. Het subsidieplafond van de uitvoeringsregeling is daarom voor 2022 verhoogd naar € 1 miljoen.

Uitvoeringsregeling warmtetransitie gebouwde omgeving
Gemeenten hebben in hun Transitievisie Warmte voor alle wijken de toekomstige duurzame warmtevoorziening globaal in beeld gebracht. Met de nu vastgestelde regeling van € 2 miljoen wil Noord-Holland bijdragen in de kosten van gemeenten voor het maken van een gedetailleerd plan voor de verduurzaming van de warmtevoorziening van een wijk.

Meer informatie
Meer informatie volgt na publicatie van de nieuwe regelingen in het Provinciaal Blad.

Zie ook: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Gedeputeerde_Staten/Gedeputeerde_Staten/GS_besluitenlijst/2022/GS_besluitenlijst_van_1_februari_2022.pdf

Terug naar overzicht