Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

feb
2

ESF-openstelling 'REACT-EU Sectoren' gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) gewijzigd.

Met de onlangs al aangekondigde wijziging wordt een tweede aanvraagtijdvak opengesteld voor het met REACT-EU-middelen gefinancierde onderdeel 'Ondersteuning kwetsbare werkenden' oftewel 'REACT-EU Sectoren'. Op basis van dit onderdeel kunnen sectorale samenwerkingsverbanden subsidie aanvragen ten behoeve van de bij- en omscholing van werk naar werk voor kwetsbare werkenden én kwetsbare werkenden die willen overstappen naar werk in een krapteberoep al dan niet in een andere sector.

Het onderdeel was eerder opengesteld van 11 oktober 2021 tot en met 12 november 2021, met een subsidieplafond van € 28 miljoen. In deze eerste openstelling is het budget echter niet uitgeput, vandaar dat het budget nu van 3 februari 2022 tot en met 18 maart 2022 voor een tweede keer wordt opengesteld. Bovendien zijn voor deze tweede openstelling nog enkele voorwaarden versoepeld, waarmee SZW nu wél tot volledige benutting van de REACT-EU-middelen hoopt te komen.

Zo is onder meer het subsidiepercentage verhoogd van 75% naar 100%. Door deze verhoging moeten ook de meest door de COVID-19-crisis getroffen sectoren in staat worden gesteld om projecten te initiëren. Het verhoogde subsidiepercentage zal bovendien met terugwerkende kracht worden toegepast op de al beschikte aanvragen uit het eerste aanvraagtijdvak. Een tweede wijziging betreft de verlenging van de maximale looptijd van te ondersteunen projecten, met drie maanden tot en met uiterlijk 31 maart 2023. Deze verlengde looptijd geldt eveneens zowel voor de aanvragen in het tweede aanvraagtijdvak als de al beschikte aanvragen uit het eerste aanvraagtijdvak.

Ten slotte is ook de verdelingssystematiek met subsidieplafonds per sector geschrapt. Dit betekent dat er geen maximum wordt gesteld aan het bedrag voor projectaanvragen. Wel geldt nog steeds de minimumprojectomvang van € 250.000. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de volgende sectoren: Delfstoffenwinning, Energievoorziening, Waterbedrijven en afvalbeheer, Verhuur en handel van onroerend goed, Huishoudens en Extraterritoriale organisaties. Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt namelijk dat absoluut gezien er minder kwetsbare werkenden werkzaam zijn in deze sectoren dan in andere sectoren.

De toekenning van subsidie zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen.

Terug naar overzicht