Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Subsidieregeling matching Horizon Europe aangepast

Met deze wijziging kan een kennisinstelling die na de peildatum wordt toegevoegd aan een subsidieovereenkomst en die geen vervanger is van een kennisinstelling die al subsidie op grond van deze regeling heeft ontvangen voor deze subsidieovereenkomst, ook in aanmerking komen voor subsidie. In de systematiek van de regeling kwamen alleen die subsidieovereenkomsten in aanmerking voor subsidie waarvan de wijziging plaatsvond vóór de peildatum (1 september voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt verstrekt). Wijzigingen na de peildatum vielen daardoor ten onrechte buiten de boot, waarmee een nadelig effect zou optreden voor deze gevallen.

Om te voorkomen dat twee instellingen voor dezelfde projecttaken uit een Horizon Europe subsidieovereenkomst subsidie ontvangen, is expliciet bepaald dat deze subsidieovereenkomsten niet nogmaals in aanmerking komen voor compensatie. Kennisinstellingen kunnen indien gewenst hierover onderling afspraken maken in het geval zij Horizon Europe projecttaken van elkaar overnemen.

Verder is een wijziging aangebracht met betrekking tot reguliere onderzoeksinstituten. Ten tijde van de totstandkoming van de regeling waren alleen Stichting Holst Centre en Stichting Wetsus aangewezen als reguliere onderzoeksinstituten als bedoeld in de Subsidieregeling strategisch belangrijke onderzoeksprogramma’s (SBO). Dit zijn instellingen die structureel financiering ontvangen van de overheid, wat niet hetzelfde is als het op continue opdrachtbasis ontvangen van overheidsfinanciering.

Inmiddels is ook het Louis Bolk Instituut aangewezen als regulier onderzoeksinstituut. Om te voorkomen dat deze organisatie (en andere kennisinstellingen die aan de voorwaarden van regulier onderzoeksinstituut voldoen) elke ronde opnieuw onder de categorie ‘overig’ moeten aantonen dat zij in aanmerking komen, is nu gekozen voor een algemenere formulering, zodat ook alle kennisinstellingen die aan de voorwaarden van regulier onderzoeksinstituut voldoen, gebruik kunnen maken van de regeling.

Over de regeling
Het doel van de Subsidieregeling matching Horizon Europe is het bevorderen van wetenschap en innovatie, door middel van het stimuleren en faciliteren van de deelname van publiek gefinancierde Nederlandse kennisinstellingen aan het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon Europe (HORIZON).

Terug naar overzicht