Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jan
2

Rijnland opent Subsidieverordening Landbouwportaal

Subsidie kan worden verstrekt voor het treffen van maatregelen uit de maatregelenlijst en die betrekking hebben op minimaal één van de volgende thema’s:

  • duurzaam bodemgebruik;
  • gewasbeschermingsmiddelen;
  • erfafspoeling;
  • inrichting en beheer van perceel en oever, voor zover het investeringsmaatregelen betreft, behalve de maatregelen:
    • helofytenfilter ten behoeve van het zuiveren van erf- en bodem gerelateerde waterstromen met een minimaal zuiveringsrendement van 50%;
    • bovenwettelijk herinrichting oever ter voorkoming van afkalving;
    • infiltratie via (regelbare) onderwaterdrainage in veenweidegebied ter voorkoming van bodemdaling.

Aanvragen kunnen worden ingediend van 3 januari 2024 tot en met 31 december 2026. Voor deze gehele periode is het subsidieplafond vastgesteld op € 600.000.

Over de regeling
Met de Subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland wil het hoogheemraadschap van Rijnland agrariërs stimuleren bovenwettelijke maatregelen te nemen die de water- en bodemkwaliteit verbeteren.

Terug naar overzicht