Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Steun voor verkenning koploperprojecten PPLG Overijssel

Met deze nieuwe regeling wil de provincie initiatiefnemers stimuleren om te onderzoeken of het mogelijk is dat betrokken bedrijven, grondeigenaren en inwoners kunnen komen tot een aanpak om PPLG-opgaven in hun gebied te realiseren. De provincie ondersteunt en faciliteert dit proces.

De resultaten kunnen door de provincie gebruikt worden om het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) definitief te maken. In het PPLG Overijssel bouwt de provincie Overijssel samen met gemeenten, waterschappen, natuur- en landbouworganisaties aan de toekomst van het Overijsselse platteland.

Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten, stichtingen, verenigingen en ondernemingen of samenwerkingsverbanden van deze organisaties.

Subsidie kan worden aangevraagd voor het uitvoeren van een voorverkenning of een verkenning waarmee de betrokken initiatiefnemers zich kunnen voorbereiden en kunnen positioneren op het eventueel opstarten van een planuitwerkingsfase van een gebiedsproces. Alleen initiatieven die in bijlage 1 bij de regeling zijn opgenomen komen voor subsidie in aanmerking.

De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten. Subsidie wordt niet verleend als de berekende subsidie minder dan € 10.000 is.

Aanvragen kunnen van 4 december 2023 tot en met 12 juni 2024 worden ingediend bij de provincie Overijssel. Voordat subsidie kan worden aangevraagd, moet een initiatief echter worden voorgelegd aan én een positief advies krijgen van het Programmateam PPLG. Het subsidieplafond van € 1.605.000 wordt verdeeld in volgorde van ontvangst van complete aanvragen.

Terug naar overzicht