Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

POP3 Nood-Holland open voor LEADER 2023-2027

In het kader van de nieuwe paragraaf kan subsidie worden verstrekt voor:

 • het samenstellen van een LAG (Lokale Actie Groep) in het kader van LEADER, voor de GLB-NSP periode 2023 tot en met 2027; en
 • het voorbereiden en opstellen van een LOS ( Lokale Ontwikkelings Strategie) in het kader van LEADER, voor de GLB-NSP periode 2023 tot en met 2027.


Subsidie kan worden verstrekt aan de penvoerder van een nieuw op te richten LAG, de penvoerder van de LAG van het LEADER-gebied Kop van Noord-Holland, rechtspersonen of ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid.

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet de aanvrager 
aangeven namens welk gebied een aanvraag wordt ingediend én een duidelijk plan van aanpak hebben waarin minimaal geborgd wordt dat de LEADER-principes gewaarborgd zijn bij het opstellen van de LOS en het oprichten van een LAG. Verder moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • kernen met meer dan 30.000 inwoners maken geen onderdeel uit van de op te stellen LOS;
 • de LOS heeft betrekking op het NSP-doel: het bevorderen van de werkgelegenheid, groei, gendergelijkheid, sociale inclusie en lokale ontwikkeling in plattelandsgebieden, met inbegrip van bio-economie en de duurzame bosbouw;
 • de LOS heeft betrekking op minimaal één van de volgende NSP-doelen:
  • het bijdragen tot matiging van en aanpassing aan klimaatverandering, onder meer door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en meer koolstof vast te leggen, en duurzame energie te bevorderen;
  • het bevorderen van de duurzame ontwikkeling en het efficiënte beheer van natuurlijke hulpbronnen zoals water, bodem en lucht, onder meer door de afhankelijkheid van chemische middelen te verkleinen; of
  • het bijdragen tot het tot staan brengen en ombuigen van biodiversiteitsverlies, tot versterking van ecosysteemdiensten en tot de instandhouding van habitats en landschappen.


De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000. 
Alle kosten voor het samenstellen een LAG en het voorbereiden en opstellen van een LOS komen voor subsidie in aanmerking.

Aanvragen kunnen van 15 december 2022 tot en met 2 februari 2023 worden ingediend. Het subsidieplafond bedraagt € 60.000.

Terug naar overzicht