Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

dec
1

Diverse wijzigingen en openstelling Groen Zuid-Holland

Ook is de looptijd van de regeling verlengd. De regeling zal nu komen te vervallen per 31 december 2027 (dit was 31 december 2023).

Vervallen paragrafen
De volgende paragrafen zijn vervallen:

  • § 2.3 soortenbeleid leefgebied en maatregelen verbetering natuurwaarden;
  • § 2.9 boerenlandpaden;
  • § 2.11 kwaliteitsimpuls en participatie ten aanzien van de beweegvriendelijke leefomgeving, bestaande groengebieden en het recreatieve routenetwerk;
  • § 2.12 groene gezonde leefomgeving.


Paragraaf 2.9 wordt opgenomen in de nog te publiceren nieuwe Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. Verder wordt de grondslag die de paragrafen 2.11 en 2.12 bieden voor het vaststellen van openstellingsbesluiten opgenomen in hoofdstuk 3 van de nieuwe Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland.

Nieuwe paragraaf
De nieuw toegevoegde paragraaf betreft § 2.17 ondersteuning wildbeheereenheden. Subsidie op basis van deze paragraaf kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op:

  • de uitvoering van de door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplannen voor ganzen en predatoren, een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren en de bestrijding van schadeveroorzakende dieren;
  • het afhandelen van valwild;
  • telling en monitoring.


Alleen wildbeheereenheden waarvan het werkgebied is gelegen binnen de provincie Zuid-Holland komen in aanmerking. 
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober tot en met 30 september. Voor 2023 is een budget van € 150.000 beschikbaar.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de oppervlakte van de wildbeheereenheid en de aandachtsvelden van de wildbeheereenheid met betrekking tot ganzen en valwild en bedraagt voor de wildbeheereenheden:

  • Rijnland-Zuid, Alblasserwaard-Oost, Alblasserwaard-West, Ade, Schieland, Eiland IJsselmonde: maximaal € 8000 per jaar;
  • De Aarlanden, Reeuwijk en omstreken, Delfland, Putten: maximaal € 10.000 per jaar;
  • Krimpenerwaard, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Duin- en Bollenstreek, Voorne: maximaal € 12.000 per jaar.


Nieuw hoofdstuk 3
In het nieuwe hoofdstuk 3 van de regeling wordt de mogelijkheid geboden om openstellingsbesluiten door Gedeputeerde Staten te laten vaststellen voor de ambitie uit het coalitieakkoord. Die ambitie is de grondslag voor het vaststellen van openstellingsbesluiten voor specifieke onderwerpen.

Deze grondslag biedt de mogelijkheid om voor onderwerpen die opeens actueel zijn en die vallen onder deze ambitie een subsidiemogelijkheid te creëren, zonder dat hiervoor een vaste paragraaf in de regeling hoeft te worden opgenomen.

Terug naar overzicht