Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

nov
1

LNV steunt samenwerken in veenweiden en overgangsgebieden

De regeling – die onder de Regeling Europese EZK- en LNV-subsidies 2021 (REES21) valt – vergoedt de gederfde inkomsten en extra kosten van de agrarische bedrijfsvoering bij extensivering in en rond stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden en bij geringere drooglegging in veenweidegebieden.

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit ten minste twee actoren, waarvan minimaal een landbouwer samen met ten minste een andere landbouwer, grondeigenaar, landbouworganisatie, collectief, natuur- en landschapsorganisatie of een andere natuurlijk- of rechtspersoon met uitzondering van overheden.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten binnen de volgende drie onderdelen van de regeling:

  • Oprichten samenwerkingsverband of opstellen gebiedsplan;
  • Verhogen grondwaterstand in veenweidegebieden;
  • Extensivering in overgangsgebieden N2000.

De subsidie voor het oprichten van een samenwerkingsverband of het opstellen van een gebiedsplan bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en kan variëren van minimaal € 25.000 tot maximaal € 40.000. De subsidie voor de overige onderdelen bedraagt 100% van de subsidiabele kosten en dient minimaal € 125.000 te bedragen.

Aanvragen voor alle drie de onderdelen kunnen tijdens een nog bekend te maken aanvraagperiode worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Aanvragen worden gerangschikt aan de hand van diverse criteria, waarna de subsidieplafonds worden verdeeld op volgorde van rangschikking.

Voor 2024 worden de volgende subsidieplafonds verwacht: € 1,2 miljoen voor het oprichten van een samenwerkingsverband of het opstellen van een gebiedsplan, € 37,5 miljoen voor het verhogen van de grondwaterstand in veenweidegebieden, en € 105 miljoen voor extensivering in overgangsgebieden N2000.

Terug naar overzicht