Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Zeeland steunt planvorming voor moderne bedrijventerreinen

De provincie Zeeland heeft de Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie bij planvorming ten behoeve van toekomstbestendige bedrijventerreinen (PTBZ) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is om de Zeeuwse gemeenten te ondersteunen bij hun planvorming voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. Bedrijventerreinen zijn namelijk belangrijk voor het vestigingsklimaat en kunnen een grote bijdrage leveren aan de Zeeuwse doelstellingen voor energietransitie, circulariteit, klimaatadaptatie, zero emissie-mobiliteit en biodiversiteit.

Zeeuwse gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor de planvorming van collectieve fysieke maatregelen ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bestaande bedrijventerreinen. Deze planvorming richt zich op het opzetten en uitvoeren van een gebiedsproces, het inventariseren van kansen en knelpunten, het onderzoeken van de haalbaarheid of het uitwerken van ruimtelijke plannen.

Te ondersteunen planvorming van collectieve fysieke maatregelen dient betrekking te hebben op minimaal drie van de volgende thema’s:

  • herstructurering in de vorm van zware revitalisering, herprofilering of transformatie, voor zover deze bijdraagt aan de verduurzaming van het bedrijventerrein of de verduurzaming van de daarop gevestigde bedrijven mogelijk maakt;
  • energietransitie;
  • circulaire economie;
  • klimaatadaptatie;
  • biodiversiteit;
  • zero-emissie mobiliteit.


De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000 per aanvraag.

Aanvragen kunnen tijdens een openstellingsperiode worden ingediend bij de provincie Zeeland. De eerste openstellingsperiode loopt van 1 oktober 2021 tot en met 30 maart 2022 en heeft een subsidieplafond van € 150.000. Het subsidieplafond wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Terug naar overzicht