Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Brabants POP3 open voor herstel natuur en biodiversiteit

De Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3NB) is gewijzigd.

De wijziging betreft de vervanging en openstelling van paragraaf 6 (Herstel- en inrichtingsmaatregelen water) en een nieuwe openstelling voor paragraaf 7 (Herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit).

Herstel- en inrichtingsmaatregelen water
Subsidie op basis van paragraaf 6 kan worden verstrekt voor projecten gericht op niet-productieve investeringen die betrekking hebben op de (her)inrichting, of transformatie en het beheer van het watersysteem voor landbouw-, water- en klimaatdoelen.

Projecten moeten zijn gericht op één van de volgende doelen:

  • a. het nemen van maatregelen ten behoeve van het voorkomen van wateroverlast conform de principes van een klimaatbestendig en robuust systeem in probleemgebieden zoals weergeven in bijlage 2;
  • b. het nemen van beekherstelmaatregelen ten behoeve van de ecologische kwaliteitsdoelen zoals gesteld door de KRW in het in bijlage 3 bedoelde KRW-waterlichaam;
  • c. het opheffen van knelpunten voor vismigratie zoals opgenomen in de in bijlage 4 bedoelde KRW-waterlichamen.


Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, waterschappen, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Geen subsidie wordt verstrekt indien het subsidiebedrag lager is dan € 1 miljoen.

Aanvragen kunnen van 4 oktober 2021 tot en met 15 november 2021 worden ingediend. Het subsidieplafond is vastgesteld op:

  • € 4.340.000 voor projecten die worden uitgevoerd in het beheersgebied van waterschap Aa en Maas en die betrekking hebben op doel a.;
  • € 4.340.000 voor projecten die worden uitgevoerd in het beheersgebied van waterschap De Dommel en die betrekking hebben op doel b.;
  • € 4.700.000 voor projecten die worden uitgevoerd in het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta en die betrekking hebben op doel c.


Herstelmaatregelen natuur en biodiversiteit
Subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op niet-productieve investeringen voor herstelmaatregelen voor natuur of biodiversiteit. De maatregelen richten zich op het herstellen van bestaande natuurbossen die door stikstofdepositie vanuit de landbouw zijn aangetast en op het beter weerbaar maken van deze natuurbossen op zandgronden tegen toekomstige depositie vanuit de landbouw.

Aanvragen kunnen worden ingediend door landbouwers, grondeigenaren, grondgebruikers, landbouworganisaties, natuur- en landschapsorganisaties, gemeenten en samenwerkingsverbanden van deze partijen.

De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten.

Aanvragen in het kader van deze paragraaf kunnen worden ingediend van 27 september tot en met 11 oktober 2021. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 1.077.445,28.

Terug naar overzicht