Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Fors aantal nieuwe en gewijzigde Gelderse subsidieregelingen

De provincie Gelderland heeft de Regels ruimte voor Gelderland 2016 (RUIMTEGLD) behoorlijk gewijzigd.

De betreffende regels vormen het kader voor bijna alle door de provincie te verstrekken subsidies. Met behulp van de nu gepubliceerde drieëndertigste wijziging van de regels worden diverse onderliggende paragrafen (oftewel subsidieregelingen) gewijzigd, ingetrokken dan wel nieuw toegevoegd. Zo zijn onder meer de volgende nieuwe subsidieregelingen toegevoegd:

 • Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe;
 • Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw;
 • Innovatie Agrifood;
 • Buurtbus;
 • Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning;
 • Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen;
 • Vitaal openbaar bestuur.


Hieronder een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen per hoofdstuk van de Regels ruimte voor Gelderland 2016. De wijzigingen treden overigens pas met ingang van 2 november 2020 in werking.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer (DURUWAGLD)
Binnen dit hoofdstuk is de regeling 'Collectief particulier opdrachtgeverschap' (zie CPOGLD) vervangen door de regeling 'Collectieve wooninitiatieven', is de regeling 'Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden' licht aangepast, is de regeling 'Steengoed benutten – Procesondersteuning' uitgebreid met het onderdeel 'Tijdelijke subsidie voor toekomstbestendige centrumgebieden i.v.m. overbruggings- en herstelmaatregelen COVID-19', is de regeling 'Sociale initiatieven COVID-19' ingetrokken, en zijn de regelingen 'Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe' en 'Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw' toegevoegd.

Collectieve wooninitiatieven
Vanuit deze nieuwe regeling kan subsidie worden verstrekt aan collectieve wooninitiatieven voor:

 • a. procesbegeleiding ten behoeve van het oprichten van een collectief wooninitiatief en het opstellen van de subsidieaanvraag;
 • b. het opstellen van een duurzaam projectplan voor de realisatie van een woningbouwproject; of
 • c. het opstellen van een programma van eisen, een voorlopig ontwerp, een definitief ontwerp en een bestek, voor het realiseren van een woningbouwproject.


De subsidie als bedoeld onder a en b, bedraagt:

 • € 2000 voor procesbegeleiding ter voorbereiding van de aanvraag en de formele oprichting van een collectief wooninitiatief;
 • € 3000 voor het aanvullen van een projectplan tot een duurzaam projectplan;
 • € 13.000 voor het opstellen van een duurzaam projectplan voor de realisatie van een woningbouwproject indien het nieuwbouw betreft;
 • € 15.500 voor het opstellen van een duurzaam projectplan voor de realisatie van een woningbouwproject, indien het bestaande bouw betreft of sloop van bestaande bouw met vervolgens nieuwbouw.


De subsidie als bedoeld onder c, wordt verstrekt in de vorm van een renteloze lening, met een looptijd van maximaal twee jaar, voor een bedrag van maximaal 65% van de kosten en ten hoogste:

 • € 7500 per woning tot een maximum van € 150.000 per woningbouwproject indien het nieuwbouw betreft;
 • € 10.000 per woning tot een maximum van € 200.000 per woningbouwproject indien het bestaande bouw betreft of sloop van bestaande bouw met vervolgens nieuwbouw.


Steengoed Benutten - Procesondersteuning (Tijdelijke subsidie voor toekomstbestendige centrumgebieden i.v.m. overbruggings- en herstelmaatregelen COVID-19)
Met behulp van dit nieuwe onderdeel van deze al langer bestaande regeling kan subsidie worden verstrekt aan gemeenten voor activiteiten die de toekomstbestendigheid van een centrumgebied versterken, door het ontwikkelen van een toekomstvisie voor het centrumgebied, of het starten met of intensiveren van centrummanagement. Subsidie wordt alleen verstrekt als de noodzaak van de activiteit mede een gevolg is van COVID-19 en de activiteit wordt uitgevoerd in samenwerking met ondernemers die in het centrumgebied gevestigd zijn, inclusief de eigenaren van het vastgoed. De subsidie bedraagt minimaal € 5000 en maximaal € 50.000.

Subsidieregeling Regio Deal Foodvalley en Regio Deal Veluwe
Op basis van deze nieuwe regeling kunnen rechtspersonen of penvoerders namens een samenwerkingsverband subsidie aanvragen voor activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van het onderdeel proeffabrieken van de Regio Deal Foodvalley, of voor activiteiten die bijdragen aan de uitvoering van de Regio Deal Veluwe. De hoogte van de subsidie wordt bepaald aan de hand van de uitgavenplanning.

Oplossen knelpunten bij procedures voor woningbouw
Vanuit deze nieuwe regeling kunnen gemeenten subsidie krijgen voor de inhuur van tijdelijke capaciteit of externe expertise om knelpunten op te lossen zodat de woningbouw wordt versneld. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000 per aanvraag.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden (VPNONGLD)
In dit hoofdstuk is de regeling 'Landschap en biodiversiteit' vervangen door de regeling 'Biodiversiteit en landschap', zijn de regelingen 'Grondverwerving ten behoeve van het Gelders Natuurnetwerk' en 'Inrichting van het Gelders Natuurnetwerk' licht aangepast, en is de regeling 'Innovatie Agrifood' toegevoegd.

Biodiversiteit en landschap
Met behulp van deze vernieuwde subsidieregeling kan steun worden verstrekt voor:

 • het opstellen van een biodiversiteitsplan;
 • het uitvoeren van fysieke maatregelen die de biodiversiteit verhogen, of het aanleggen of herstellen van groenblauwe landschapselementen;
 • burgerparticipatie en het vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap;
 • het uitvoeren van herstel- of inrichtingsmaatregelen op een agrarisch leefgebied;
 • functieverandering; of
 • periodiek onderhoud aan groenblauwe landschapselementen.


De doelgroep en de hoogte van de subsidie variëren per onderdeel.

Innovatie Agrifood
Vanuit deze nieuwe regeling kan subsidie worden verstrekt voor projecten die gericht zijn op het bevorderen van de ontwikkeling van een kringlooplandbouw of natuurinclusieve landbouw en die bijdragen aan de doelen van de Koersnotitie AgriFood in de vorm van:

 • a. met de primaire landbouwproductie verband houdende investeringen in activa op landbouwbedrijven;
 • b. marktonderzoek, productontwerp en productdesign of het opstellen van aanvragen voor de erkenning van kwaliteitsregelingen;
 • c. kennisoverdracht en voorlichting;
 • d. afzetbevorderingsmaatregelen voor landbouwproducten; of
 • e. onderzoek en ontwikkeling in de landbouwsector.


Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkende) mkb-ondernemingen of organisaties voor onderzoek en kennisverspreiding. De maximale subsidie varieert per onderdeel van 40% tot 60% van de subsidiabele kosten, maar bedraagt voor elk onderdeel wel maximaal € 35.000 per jaar.

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer (BOVGLD)
Binnen dit hoofdstuk zijn de regelingen 'Vrachtfiets en elektrische bestelauto', 'Logistiek en Goederenvervoer' en 'Hoofdfietsnet' licht aangepast, en is de regeling 'Buurtbus' toegevoegd

Buurtbus
In het kader van deze nieuwe regeling kunnen buurtbusverenigingen subsidie aanvragen voor de activiteiten van hun vrijwilligers. De subsidie bedraagt € 7500 per buurtbus per jaar en € 500 per buurtbusvereniging als er sprake is van een lustrum.

Regionale economie (REECOGLD)
In dit hoofdstuk is de regeling 'Sportieve inrichting buitenruimte in relatie met de Wereldkampioenschappen BMX in Arnhem' licht aangepast, en zijn de regelingen 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning' en 'Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen' toegevoegd.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Procesondersteuning
Ondernemingen en gemeenten kunnen met behulp van deze nieuwe regeling subsidie aanvragen voor procesondersteuning ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bestaande bedrijventerreinen. Concreet kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • a. het opzetten of verbeteren van het organiserend vermogen op een bedrijventerrein; of
 • b. het bevorderen van publiek private samenwerking zodat de ondernemers op een bedrijventerrein zich beter kunnen weren tegen criminele activiteiten;
 • c. de planvorming van collectieve fysieke maatregelen op bedrijventerreinen door het initiëren van maatregelen, het analyseren van knelpunten en kansen, het onderzoeken van de haalbaarheid of het uitwerken van plannen en businesscases met betrekking tot een aantal specifieke thema’s.


De subsidie als bedoeld onder a, bedraagt ten hoogste 70% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 50.000. De subsidie als bedoeld onder b en c, bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000.

Toekomstbestendige bedrijventerreinen – Realisatie fysieke maatregelen
Met deze nieuwe regeling kunnen ondernemingen en gemeenten subsidie krijgen voor de realisatie van fysieke collectieve maatregelen, met inbegrip van de procesbegeleiding, ten behoeve van het toekomstbestendiger maken van bestaande bedrijventerreinen door:

 • a. (circulaire)herstructurering, vernieuwing, herontwikkeling, aanpassing van ruimtelijke inrichting of ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen op bedrijventerreinen en noodzakelijke bedrijfsverplaatsingen of (circulaire) sloop ten behoeve van verbetering van het bedrijventerrein;
 • b. de aanleg van duurzame energie- en warmtesystemen en energieopslag op het bedrijventerrein;
 • c. gedeelde (slimme) laadinfrastructuur;
 • d. weerbaarheid tegen criminaliteit;
 • e. klimaatadaptatie;
 • f. vergroten van de biodiversiteit;
 • g. de aanleg van buitenruimte die aanzet tot sporten en bewegen.


De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het financieel tekort, en varieert per onderdeel van 40% tot 55% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 500.000.

Cultuur en erfgoed (CULTERFGLD)
Binnen dit hoofdstuk zijn diverse wijzigingen doorgevoerd binnen de regeling 'Grote artistieke producties en festivals'. Zo bedraagt de subsidie voortaan ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten, met een minimum van € 25.000 en een maximum van € 40.000.

Kwaliteit van het openbaar bestuur (KOBGLD)
In dit hoofdstuk is de regeling 'Programma Sterk Bestuur' ingetrokken, en is de regeling 'Vitaal openbaar bestuur' in de plaats daarvan toegevoegd.

Vitaal openbaar bestuur
Op basis van deze nieuwe regeling kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor maatwerktrajecten, oftewel maatregelen die een gemeente uitvoert ter versterking van de bestuurskracht. De subsidie bedraagt ten minste 50% van de subsidiabele kosten.

Terug naar overzicht