Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

EZK stelt € 2 miljoen beschikbaar voor regionale MKB-deals

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft een oproep geopend voor het indienen van voorstellen voor zogeheten MKB-deals.

De oproep komt voort uit het vorig jaar gepresenteerde MKB-actieplan, dat maatregelen bevat om het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de gelegenheid te stellen de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zodat deze groep ondernemers ook in de toekomst succesvol kan blijven.

Samenwerking met de regio
Eén van de uitgangspunten in het MKB-actieplan is om als rijksoverheid de aansluiting te zoeken bij goed lopende regionale initiatieven ter ondersteuning van het mkb. De uitwerking hiervan betreft het nieuwe programma MKB-deals, dat in het najaar van 2019 van start gaat. Het programma ondersteunt kennisdeling over en het versterken van sterke regionale projecten en initiatieven gericht op het brede mkb. EZK wil met het programma verkennen hoe samen met gemeenten en provincies het brede mkb kan worden versterkt in zijn concurrentiekracht. Hierbij wil het ministerie aansluiten bij nieuwe initiatieven in de regio, die betrekking hebben op de volgende thema's uit het MKB-actieplan: menselijk kapitaal, financiering, digitalisering, de toepassing van innovatie, fiscaliteit en internationale handel.

De samenwerking met de regio moet worden vastgelegd in de vorm van een MKB-deal. De MKB-deal bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. Vanuit EZK kan kennis worden ingezet, overzicht worden geboden van rijksbrede beleidsprogramma's en kunnen verbindingen worden gelegd met netwerken vanuit andere regio's. Ook wil EZK uitwisseling van kennis en informatie over inspirerende best practices bevorderen. Daarom start Platform31 met de organisaties G40/VNG, IPO, KVK en MKB Nederland in het najaar met het opbouwen van een kennis- en informatienetwerk over het stimuleren van het brede mkb.

Ondersteuning
In aanvulling op deze beleidsmatige inzet in een MKB-deal is EZK bereid om via het Provincie- of Gemeentefonds een financiële bijdrage als vrij besteedbare middelen beschikbaar te stellen aan provincies of gemeenten met als doel de uitvoering van de MKB-deals. Hierover zal afstemming plaatsvinden met de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Financiën in hun rol als fondsbeheerders. Bij het bepalen van de hoogte van een dergelijke bijdrage (met een omvang tussen € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele BTW) hanteert EZK als leidraad maximaal 50% van de door de regio begrote kosten voor de uitvoering van de MKB-deal.

Bij de MKB-deals gaat het om nieuwe regionale initiatieven die passen binnen de genoemde thema's van het MKB-actieplan en die niet overlappen met andere afspraken op rijksniveau of nationale programma's. De MKB-deal voorziet in een aantoonbare behoefte van het mkb. Vraagsturing en actieve betrokkenheid vanuit het regionale mkb is essentieel. Het initiatief voor dit programma komt uit de regio. Daar ligt ook de regie en het commitment voor het project. Het commitment komt onder meer naar voren uit de wijze van financiering.

Proces
EZK streeft ernaar om medio februari 2020 circa vijf MKB-deals af te sluiten, en hecht daarbij aan regionaal maatwerk en flexibiliteit. Provincies en gemeenten kunnen hun voorstellen voor een MKB-deal uiterlijk 20 november 2019 aanmelden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/mkbdeals). Uit de aanmeldingen selecteert EZK een aantal voorstellen waarover het in gesprek wil gaan met de provincies en gemeenten om te bezien of die voorstellen kunnen worden uitgewerkt tot een MKB-deal (convenant). Criteria voor de selectie zijn: aansluiting bij het MKB-actieplan, vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma of plan van aanpak, mate van betrokkenheid van het brede mkb in de betreffende regio, mate van vraagsturing en de te verwachten impact van het programma of plan van aanpak.

Uiterlijk 6 december 2019 besluit EZK met welke initiatiefnemers van voorstellen de gesprekken worden gestart om tot een MKB-deal te komen. In totaal stelt het ministerie voor deze eerste ronde MKB-deals € 2 miljoen beschikbaar voor de uitvoering van die deals. In de eerste helft van 2020 zal een tweede ronde voor MKB-deals gestart worden, waarbij de opgedane ervaringen tijdens de eerste ronde zullen worden meegenomen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de nu geopende oproep op: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-54056.html

Terug naar overzicht