Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

okt
1

Wijziging nationale EZ-subsidies met o.a. vierde openstelling Risico's dekken voor aardwarmte

In de Staatscourant is een wijziging gepubliceerd van de Subsidieregeling nationale EZ-subsidies. Dit in verband met de vierde openstelling van het programma Risico's dekken voor aardwarmte en in verband met enkele correcties van de regelingen Biobased Economy: Innovatieprojecten en Kostprijsreductie elektriciteit- en warmteproductie en de regeling Vroegefasefinanciering.

2 oktober a.s. gaat de regeling Risico’s dekken voor aardwarmte voor de vierde keer open. Tot en met 2013 heette de regeling Subsidieregeling energie en innovatie (SEI) Risico’s dekken voor aardwarmte. In 2014 gaat deze verder onder de naam ‘Regeling Nationale EZ Subsidies (RNES) - Risico’s dekken voor aardwarmte’ oftewel RNES Aardwarmte. De garantieregeling Aardwarmte verzekert een bedrijf tegen de financiële risico's van misboring bij een aardwarmteproject. Ten opzichte van 2013 zijn er twee wijzigingen:

De mogelijkheden voor het verzekeren van een half doublet zijn verruimd. U kunt nu een 'tweede put' indienen. Dit is dan een 'tweede put' die bijvoorbeeld wordt geboord om een bestaande droge olie- of gasput te benutten voor een geothermisch doublet. De eerste put mag niet al zijn gehonoreerd in RNES Aardwarmte.
Voor ondiepe geothermie tussen 500-1500 m geldt een lagere benedengrens voor het verwacht vermogen van 0,5 MW, ten opzichte van 2 MW voor diepere projecten.

Het budget voor 2014 bedraagt € 43,67 miljoen. Er kan ondersteuning aangevraagd worden voor het boren van één put (een half doublet) of van twee putten (een doublet). Een bedrijf  kan een ‘regulier’ of een ‘diep’ aardwarmteproject indienen. Een diep aardwarmteproject is dieper dan 3300 m. Voor een regulier project is het budget € 30,92 miljoen en de maximale subsidie per project bedraagt € 7,225 miljoen. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 13 maart 2015. Het budget voor een diep project is € 12,75 miljoen en dit is ook het maximaal aan te vragen bedrag per project. Deadline voor het indienen van een aanvraag voor een diep project is 28 november 2014. 

In de regeling Biobased Economy - Kostprijsreductie elektriciteit- en warmteproductie is abusievelijk in één van de artikelen als eis opgenomen dat 50% van de subsidiabele projectkosten moeten worden gefinancierd door ondernemingen. Dit percentage was in een vorige wijziging juist gewijzigd in 40%. Bij de overheveling van dit artikel naar de Regeling nationale EZ-subsidies heeft men deze aanpassing gemist. Dit wordt met terugwerkende kracht hersteld. Daarnaast zijn er in deze en in Biobased Economy: Innovatieprojecten, per ongeluk verouderde bijlagen uit de Subsidieregeling energie en innovatie (SEI) overgeheveld. Omdat de openstelling van deze subsidiemodules al was gestart onder de SEI, dus voorafgaand aan de opname van deze modules in de Regeling nationale EZ-subsidies, en voorkomen moet worden dat verschillende regimes ontstaan voor mensen die hun aanvraag voor of na dat moment hebben ingediend, wordt dit ook met terugwerkende kracht hersteld.

Ten slotte gaat het bij de Vroegefasefinanciering voor het grootste deel om een verkeerde nummering van artikelen waarnaar verwezen wordt. Daarnaast gaat het om een aantal redactionele correcties en het schrappen van doublures (definities).

Terug naar overzicht