Nieuws

sep
1

Noord-Brabant wijzigt subsidieregeling cultureel erfgoed

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een vierde en vijfde wijzigingsregeling gepubliceerd op de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed. De wijzigingen hebben betrekking op de indiendata en subsidieplafonds van een groot aantal bestaande paragrafen binnen de regeling. Van een aantal paragrafen zijn bovendien de voorwaarden aangepast. Aan de regeling is ook een nieuwe paragraaf toegevoegd: Procesondersteuning vrijkomende kerken.

De subsidieregeling Cultureel Erfgoed is opgebouwd uit 9 verschillende paragrafen, deels bestemd voor beleving en deels voor instandhouding van het erfgoed. De subsidieregeling is als volgt gewijzigd:
• Restauratie molens: aanpassing subsidievereisten en verhoging van het subsidieplafond. Het nieuwe plafond bedraagt € 505.000 en is bestemd voor de aanvraagperiode 1 september tot en met 29 september 2014;
• Restauratie her te bestemmen kerken: voortaan kan ook subsidie worden verstrekt voor het opstellen van technische plannen voor restauratie en herbestemming. Aanvragen voor subsidie vanuit deze paragraaf kunnen worden ingediend tot en met 31 oktober 2014. Het subsidieplafond voor deze periode bedraagt in totaal € 3.254.000;
• Regionale geschiedbeoefening en Professor van der Eerenbeemtfonds: voor deze beide paragrafen zijn nieuwe subsidieplafonds vastgesteld van respectievelijk € 21.500 en € 14.000;
• Restauratie Rijksmonumenten: de nieuwe tenderperiode voor het indienen van aanvragen luidt: 1 oktober tot en met 17 november 2014. Voor deze periode is een subsidieplafond van € 2.950.000 vastgesteld. Van deze paragraaf wijzigen bovendien de beoordelingscriteria. Rangschikking van de aanvragen vindt voortaan plaats op basis van de hoogte van de subsidie, waarbij een lager aangevraagde subsidie voorgaat.

Aan de regeling is ook een paragraaf toegevoegd: Procesondersteuning vrijkomende kerken. Hiervoor is een subsidieplafond van € 150.000 vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2014 tot en met 1 april 2015. Er kan subsidie worden aangevraagd voor het faciliteren van lokale initiatieven, die zich bezighouden met herbestemming van een kerk.

Terug naar overzicht