Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Subsidie voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed

Via de regeling kunnen eigenaren van maatschappelijk vastgoed tegemoet worden gekomen bij de kosten die zij maken bij het uitvoeren van combinaties van verduurzamingsmaatregelen die bijdragen aan het verbeteren van de energieprestatie van een gebouw en CO2-emissiereductie tot gevolg hebben. Voor de looptijd van de regeling (tot en met 2023) is een budget van € 150 miljoen beschikbaar.

Alleen eigenaren die vallen onder de definitie maatschappelijk vastgoed komen in aanmerking. Onder maatschappelijk vastgoed wordt verstaan:

  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van provincies, gemeenten en waterschappen;
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs (primair, voortgezet en speciaal onderwijs) en in het beroepsonderwijs (middelbaar- en hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs);
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van zorginstellingen, zoals algemene ziekenhuizen, eerstelijnszorgaanbieders en langdurige zorgaanbieders;
  • een gebouwde onroerende zaak in eigendom van culturele instellingen met een culturele algemeen nut beogende instelling (ANBI-status);
  • Rijksmonumenten (het moet gaan om utiliteitsgebouwen, Rijksmonumenten die als woonhuis gebruikt worden komen niet in aanmerking);
  • een gebouwde onroerende zaak met publieksfunctie in eigendom van kerkgenootschappen, stichtingen, verenigingen of coöperaties, waaronder in elk geval behoort een buurthuis, dorpshuis, wijkcentrum, gebedshuis of gemeenschapscentrum.


Subsidie kan worden verstrekt voor een investering in maatregelen die zijn opgenomen in bijlage 3 bij de regeling en die bestaan uit:

  • combinaties van maximaal drie maatregelen: eigenaren kunnen een aanvraag doen voor maximaal drie verduurzamingsmaatregelen. Zij moeten daarbij gebruikmaken van de in bijlage 3 opgenomen lijst met in aanmerking komende maatregelen. Aanvullend op de subsidie voor verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor het energieadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van de verduurzamingsmaatregelen;
  • een integraal verduurzamingsproject: van integrale projecten bij bestaand maatschappelijk vastgoed kan sprake zijn als er bijvoorbeeld een moment van grootschalig onderhoud of levensduur verlengende renovatie gepland staat. Bij een integraal project kan er subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen worden aangevraagd. Aanvullend op de subsidie voor een pakket aan verduurzamingsmaatregelen kunnen aanvragers subsidie krijgen voor een maatwerkadvies dat wordt ingediend bij de subsidieaanvraag of voor het opstellen van een energielabel na het uitvoeren van een integraal verduurzamingsproject.


De subsidie voor combinaties van maximaal drie maatregelen bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 5000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. De subsidie voor een energieadvies of een duurzaam monumenten advies bedraagt 50% van de advieskosten en voor het laten opstellen van een energielabel 50% van de certificeringskosten.

De subsidie voor een integraal verduurzamingsproject bedraagt 30% van de projectkosten van de subsidiabele activiteiten met een minimumbedrag van € 25.000 per aanvraag en een maximumbedrag van € 2,5 miljoen per gebouwde onroerende zaak. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor een advies 50% van de advieskosten.

Aanvragen kunnen van 3 oktober 2022 tot en met 31 december 2023 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Terug naar overzicht