Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Gelderland publiceert aantal nieuwe en gewijzigde subsidieregelingen

De provincie Gelderland heeft de Regels ruimte voor Gelderland 2016 (RUIMTEGLD) behoorlijk gewijzigd.

De betreffende regels vormen het kader voor bijna alle door de provincie te verstrekken subsidies. Met behulp van de nu gepubliceerde dertigste wijziging van de regels worden diverse onderliggende paragrafen (oftewel subsidieregelingen) gewijzigd, ingetrokken dan wel toegevoegd. Zo zijn onder meer de volgende subsidieregelingen nieuw toegevoegd:

 • Voorkomen van schade door wolven;
 • Verduurzamen van productielocaties;
 • Sportieve inrichting openbare ruimte in relatie met de Wereldkampioenschappen BMX in Arnhem.


Hieronder een kort overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen per hoofdstuk van de Regels ruimte voor Gelderland 2016.

Milieu, energie en klimaat (MEKGLD)
Binnen dit hoofdstuk zijn de regelingen 'Bodemgegevens op orde' en 'Ondergrond in beeld ten behoeve van ruimtelijke ontwikkeling' licht gewijzigd. Daarnaast is de regeling 'Voorfinanciering ontwikkelkosten', ten behoeve van de voorbereiding van een windpark of een zonnepark, volledig herzien.

Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden (VPNONGLD)
In dit hoofdstuk is de regeling 'Landschap en biodiversiteit' volledig herzien, is de regeling 'Inrichting ten behoeve van agrarisch natuur- en landschapsbeheer' ingetrokken, en is de al aangekondigde regeling 'Voorkomen van schade door wolven' nieuw toegevoegd.

Voorkomen van schade door wolven
Met deze nieuwe regeling kan subsidie worden verstrekt aan een schapen- of geitenhouder die in het Identificatie- en Registratiesysteem van dieren staat geregistreerd. Subsidie kan worden verstrekt voor:

 • het plaatsen van een nieuwe vaste afrastering of het uitbreiden of aanpassen van een bestaande vaste afrastering voor het voorkomen van schade aan schapen en geiten door wolven; of
 • het aanschaffen van een verplaatsbare afrastering voor het voorkomen van schade aan schapen en geiten door wolven.


De subsidie voor een vaste afrastering bedraagt € 500 en € 3 per strekkende meter afrastering met een maximum van € 100 per dier. De subsidie voor een verplaatsbare afrastering bedraagt € 30 per dier én € 4000 als de verplaatsbare afrastering een afrastering met draden is, ook een automatisch draadoprolsysteem is aangeschaft, en de verplaatsbare afrastering op moment van indienen van de aanvraag wordt gebruikt voor minimaal 100 schapen en geiten. De subsidie bedraagt in totaal maximaal € 20.000 per aanvrager. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 500.000.

Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer (BOVGLD)
Bij dit hoofdstuk zijn de regelingen 'Infrastructuur hoogwaardig openbaar vervoer', 'Vrachtfiets en elektrische bestelauto', 'Duurzame vrachtauto’s' en 'Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg' licht gewijzigd, en is de regeling 'Mobiliteitsprojecten' ingetrokken.

Regionale economie (REECOGLD)
Dit hoofdstuk is uitgebreid met de eveneens al aangekondigde nieuwe regelingen 'Verduurzamen van productielocaties' en 'Sportieve inrichting openbare ruimte in relatie met de Wereldkampioenschappen BMX in Arnhem'.

Verduurzamen van productielocaties
Op basis van deze regeling kunnen ondernemingen subsidie aanvragen voor het verduurzamen van een productielocatie. Subsidie wordt alleen verstrekt indien:

 • de productie plaatsvindt binnen de vier tegels als bedoeld in de Nieuwe aanpak Circulaire Economie;
 • het verduurzamen plaatsvindt op een slimme manier, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat:
  • productieprocessen zijn gedigitaliseerd;
  • het productieproces digitaal aansluit op overige bedrijfsprocessen;
  • de levensduur van productiemiddelen wordt verlengd;
  • in het productieproces efficiënt en effectief gebruik wordt gemaakt van de grondstoffen.
 • het verduurzamen plaatsvindt op een schone manier, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat bij de realisatie van de productielocatie:
  • hergebruikte grondstoffen, producten en materialen worden ingezet; en
  • biobased grondstoffen, producten en materialen worden ingezet.
 • het verduurzamen plaatsvindt op een emissiearme manier, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat de emissie van stikstofverbindingen wordt beperkt; en
 • het verduurzamen van de productielocatie, met inbegrip van het ontwerp ervan, wordt gedemonstreerd aan mkb-ondernemingen, te bepalen op basis van de kwaliteit van de demonstraties en het bereik bij de doelgroep.


De subsidie bedraagt ten hoogste € 200.000 en het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 800.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 augustus tot en met 30 september 2020.

Sportieve inrichting openbare ruimte in relatie met de Wereldkampioenschappen BMX in Arnhem
Met deze nieuwe regeling kan de provincie de volgende zaken ondersteunen rond de Wereldkampioenschappen BMX in Arnhem;

 • het realiseren van een volwaardige, vaste pumptrack met een lengte van ten minste 30 m1 of een oppervlakte van ten minste 500m2; en
 • het realiseren van een volwaardige, mobiele pumptrack met een lengte van ten minste 30 m1, al dan niet met inbegrip van voertuigen en voorzieningen voor gebruik op de pumptrack.


De subsidie bedraagt € 15.000 voor een vaste pumptrack en € 125.000 voor een mobiele pumptrack. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 150.000.

Cultuur en erfgoed (CULTERFGLD)
Ten slotte is binnen dit hoofdstuk de regeling 'Functioneel gebruik erfgoed' volledig herzien en de regeling 'Kleine musea en historische organisaties' licht gewijzigd.

Terug naar overzicht