Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

jul
1

Belangrijkste subsidienieuws uit het Klimaatakkoord

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft afgelopen vrijdag het kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord gepresenteerd.

In het akkoord staan de maatregelen die het kabinet wil nemen om ervoor te zorgen dat Nederland in 2030 precies 49% minder broeikasgassen uitstoot dan in 1990. Uitgangspunt van het akkoord is dat de stap naar minder CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn, aldus Wiebes.

Hieronder een kort overzicht van enkele in het oog springende subsidiegerelateerde maatregelen.

Gebouwde omgeving
Voor eigenaar-bewoners wil het kabinet een breed palet aan financieringsmogelijkheden beschikbaar maken, waaronder gebouwgebonden financiering en een warmtefonds met aantrekkelijke voorfinanciering voor iedereen. Voor het warmtefonds komt jaarlijks € 50 miljoen tot € 80 miljoen beschikbaar tot en met 2030. Dit fonds kan, afhankelijk van hoe het wordt uitgewerkt, aangevuld met private middelen groeien naar een financieringsportefeuille van meer dan € 1 miljard.

Tot en met 2030 zijn er ook subsidiemiddelen beschikbaar voor isolatie. Zo komt er een subsidieregeling van € 100 miljoen per jaar voor investeringen in isolatie en warmte-installaties. De bestaande regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) zal daartoe, rekening houdend met de lopende evaluatie, worden verbreed.

Om eigenaar-bewoners nu al de mogelijkheid te bieden om duurzame maatregelen te treffen, wordt voor de jaren 2019 en 2020, de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (EEH) voor in totaal € 90 miljoen opnieuw opengesteld. De verwachting is dat de regeling vanaf 2 september 2019 weer open zal staan voor aanvragen van particulieren, zo heeft de Rijksdienst voor Ondernemend (RVO) inmiddels bekendgemaakt.

Daarnaast wordt er een programma opgestart waarmee eigenaar-bewoners op korte termijn gestimuleerd worden om laagdrempelige energiebesparende maatregelen te nemen om zo op korte termijn de energierekening te kunnen verlagen. Hiervoor is in totaal € 93 miljoen beschikbaar, gericht op het adviseren en ondersteunen van eigenaar-bewoners.

Mobiliteit
Het kabinet zet de huidige systematiek van stimulering van elektrische auto's voort tot en met 2025. Daarbij kiest het voor een stapsgewijze oploop van de bijtelling om oversubsidiëring te voorkomen. De bijtelling voor zakelijke rijders gaat daarom in 2020 naar 8% en het plafond waarboven deze korting niet meer geldt voor het resterende bedrag van de aanschafprijs wordt in 2020 verlaagd tot € 45.000. Hiermee zorgt het kabinet ervoor dat de stimulering gericht wordt op de aanschaf van modellen die later ook interessant zijn voor de tweedehands markt.

Voor particuliere aanschaf van elektrische auto's en tweedehands stimulering komt er ook subsidie beschikbaar. Uitwerking van de aanschafsubsidie zal door RVO in samenwerking met de leden van het Formule E-Team gebeuren. De aanschafsubsidie zal uiterlijk medio 2020 worden gepubliceerd. De partijen spannen zich echter in om de maatregel al per 1 januari 2020 in te voeren, of een tijdelijke stimuleringsmaatregel in te voeren in de tussenliggende periode.

Onderzocht wordt ook of de aanschafsubsidieregeling beschikbaar gemaakt kan worden voor bepaalde vormen van privélease en particuliere deelauto-concepten. Tevens wordt onderzocht of het mogelijk en zinvol is om de consument te laten kiezen tussen laadtegoed, aankoopsubsidie of subsidie voor een laadpaal. De subsidie wordt voorwaardelijk vorm gegeven om de auto zolang mogelijk in het Nederlandse wagenpark beschikbaar te houden. Indien hieraan niet wordt voldaan dient de subsidie (naar rato) te worden terugbetaald.

Ter stimulering van tweedehands emissieloze auto's worden in overleg met de sector de volgende maatregelen uitgewerkt: verstrekken van laadtegoed voor de particulier, een kostenefficiënte aanschafsubsidie voor tweedehands elektrische auto's in lage segmenten, tegemoetkoming in de kosten voor de aanleg van een laadvoorziening thuis en/of een batterijgarantie of batterijlease. Hiervoor wordt in de jaren 2021-2024 € 100 miljoen gereserveerd.

Industrie
Voor de industrie zal er per 2021 een CO2-heffing worden ingevoerd. Mocht deze CO2-heffing opbrengsten genereren, dan worden die via een terugsluis ingezet voor vergroening van de industrie. Dit zal gaan middels een generieke subsidieregeling.

De uitrol van CO2-reducerende maatregelen wordt ondersteund met de al eerder aangekondigde Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++), de per 1 januari 2020 in te voeren verbrede opvolger van de huidige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+).

De subsidiëring van afvang en ondergrondse opslag van CO2, oftewel Carbon Capture and Storage (CCS), wordt wel beperkt. Dit om ervoor te zorgen dat er middelen beschikbaar blijven voor technieken die voor de lange termijn nodig zijn. De subsidiëring van CCS wordt op drie manieren begrensd. Ten eerste komen alleen technieken, processen en sectoren die geen kosteneffectief alternatief dan CCS kennen om emissies te reduceren, in aanmerking voor SDE++-subsidie. Op basis van onafhankelijk advies zal hieraan jaarlijks invulling worden gegeven. Ten tweede wordt er een plafond voor subsidiëring van industriële CCS ingesteld van 7,2 Mton als onderdeel van de reductieopgave industrie (14,3 Mton). Ten derde worden er geen nieuwe SDE+-beschikkingen afgegeven voor nieuwe CCS-aanvragen na 2035 (uitgezonderd negatieve emissies).

Landbouw en landgebruik
Het kabinet gaat fors inzetten op het realiseren van de zogeheten kringlooplandbouw (produceren met zo min mogelijk verlies aan grondstoffen en een zorgvuldig beheer van bodem, water en natuur). Eén van de al eerder aangekondigde maatregelen in het kader hiervan betreft de instelling van de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Hiervoor wordt € 120 miljoen ingezet. De eerste tranche van deze saneringsregeling zal zeer binnenkort worden opengesteld.

Verder wil het kabinet het voortouw nemen in het uitwerken van regelingen voor het stimuleren van innovaties en investeringen in integraal duurzame en emissiearme stalsystemen met een brongerichte emissiereductie van broeikasgassen, ammoniak, geur en fijnstof. Ook wordt het budget voor de regeling Energie-efficiëntie glastuinbouw (EEHEGL) verruimd, zodat kassen daardoor kunnen gaan voldoen aan de eisen voor een Groenlabelkas.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het Klimaatakkoord op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/06/28/klimaatakkoord-maakt-halvering-co2-uitstoot-haalbaar-en-betaalbaar

Terug naar overzicht