Nieuws

jul
1

Zuid-Holland stelt nieuwe subsidieplafonds vast

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de subsidieplafonds van een aantal begrotingssubsidies voor 2014 en 2015 bijgesteld. Naast nieuwe maximaal te subsidiŽren bedragen voor diverse instanties zijn er ook nieuwe plafonds vastgesteld voor een aantal provinciale regelingen.

Er zijn nieuwe bedragen vastgesteld voor zowel 2014, als 2015 als 2014-2015. Er gelden nieuwe subsidieplafonds voor de:  
• Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid-Holland 2014: € 3.300.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli tot en met 30 september 2014;

Subsidieregeling Sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013: € 438.024, voor het onderdeel bemiddeling. Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 juli tot en met 30 september 2014;

Subsidieregeling restauratie van rijksmonumenten 2013: € 1.514.381, voor de periode 1 december 2014 tot en met 28 februari 2015;

• Subsidieregeling Erfgoedlijnen: € 3.514.381, voor de periode tot en met 3 maanden na publicatie van het maatregelenpakket;

• Uitvoeringsregeling Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer 2013:
- € 150.000, voor het onderdeel Mobiliteitsmanagement, voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2014,

- € 560.000, voor het onderdeel Gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid,
voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2014,
- € 100.800.000 voor de Overige paragrafen. Zie voor de periode de betreffende paragrafen;

Subsidieregeling reizigersplatforms Zuid Holland: € 80.000, voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2014; 
• Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013: € 450.000,
voor de periode 1 september tot en met 1 december 2014;

Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen en greenports Zuid Holland: 
- € 0 voor het onderdeel Planvorming Bedrijventerreinen,
- € 250.000, voor het
onderdeel Planvorming Greenportlocaties, voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2014;
• Subsidieregeling jeugdzorg Zuid-Holland 2013:
-
€ 800.000 voor de paragraaf Kwetsbare jongeren, voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2014, 
- € 0 voor de paragrafen:
Boekjaarsubsidies jeugdzorginstellingen binnen Zuid Holland, Boekjaarsubsidies Landelijk werkende instellingen, Buiten provinciale plaatsingen, Innovatie, Projecten vraag-aanbod Jeugdzorg, Impuls kwaliteitsverbetering en vraag en aanbod, Transitie pilot projecten, Transitie jeugdzorg Holland Rijnland / Midden Holland
/ Zuid Holland Zuid;

Subsidieregeling sanering en bemiddeling verspreide glastuinbouw 2013: 
- € 100.000 als deelplafond, voor het onderdeel bemiddeling, voor de periode 1 december 2014 tot en met 28 februari 2015;

Subsidieregeling cultuurnetwerkers Zuid Holland 2013: € 176.000, voor de periode 1 november 2014 tot en met 31 december 2014;
• Subsidieregeling bevorderen intergemeentelijke samenwerking: € 250.000, voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2015.

Voor de Uitvoeringsregeling Groen (URG) Zuid Holland 2014 wordt in totaal ruim € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt verdeeld over verschillende paragrafen en is grotendeels bestemd voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2015. Uitzonderingen zijn het budget voor de paragraaf Voet- en fietsveren met een regionale functie (€ 63.500), wat geldt voor de periode 1 juli tot en met 30 september 2014 en het budget voor de paragraaf Onderhoud van landschapselementen (€ 364.400), wat van toepassing is op de periode 16 november 2014 tot en met 15 januari 2015.

Zie voor een nadere toelichting op bovengenoemde bedragen en regelingen het Provinciaal blad.

Terug naar overzicht