Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Nieuwe oproep voor PPS-projecten Landbouw, Water, Voedsel

De Topsectoren Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water & Maritiem hebben voor de tweede keer een gezamenlijke oproep voor PPS-projecten gepubliceerd.

Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel
In het kader van de oproep is subsidie beschikbaar voor PPS-projecten die invulling geven aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel. Binnen deze Kennis- en Innovatieagenda zijn zes missies geformuleerd:

  • A. Kringlooplandbouw;
  • B. Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie;
  • C. Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied;
  • D. Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel;
  • E. Duurzame en veilige Noordzee en andere wateren;
  • F. Nederland is en blijft de best beschermde delta ter wereld.


De missies worden ondersteund door twee sleuteltechnologieën (ST): Smart Technologies in Agri-Horti-WaterFood en Biotechnologie en Veredeling. Elke missie is opgebouwd uit meerdere Meerjarige Maatschappelijke Innovatie Programma’s (MMIP’s). Elk MMIP richt zich op specifieke innovatieopgaven en op te lossen belemmeringen. Ook voor de beide sleuteltechnologieën zijn MMIP’s opgesteld.

Oproep
Subsidie is beschikbaar voor PPS-projecten die antwoord geven op één of meerdere kennis- en innovatieopgaven uit de KIA. Hierbij gaat het om fundamenteel en toegepast onderzoek en om valorisatie-activiteiten.

De oproep is in principe breed, maar per MMIP zijn prioriteiten benoemd. Projecten die belangrijke, goed onderbouwde bijdragen leveren aan de genoemde prioriteiten krijgen voorrang bij de honorering. Alle projecten dienen in ieder geval een bijdrage te leveren aan de realisatie van de missies en/of sleuteltechnologieën. De oproep is bedoeld voor onderzoeksprojecten waarin bedrijven, brancheorganisaties, ngo’s en publieke organisaties met erkende onderzoeksorganisaties samenwerken. De projecten worden uitgevoerd als publiek-private samenwerking (PPS).

Het beschikbare budget voor deze oproep is circa € 15 miljoen. Hiervan wordt € 5 miljoen ingezet als PPS-toeslag, daarvan is de helft vrij inzetbaar bij alle kennisinstellingen. De rest van de middelen is gelabeld als WR-capaciteit (€ 10 miljoen) en als TO2-capaciteit (€ 0,5 miljoen bij Deltares, Marin, NLR, TNO en Wageningen Research).

De gevraagde cofinanciering in deze call is standaard minimaal 50% voor industrieel (toegepast) onderzoek. Aanvullende eis voor deze call (bovenop de standaard cofinanciering van 50%) is dat de cofinanciering voor minimaal de helft bestaat uit cash financiering. Dit betreft dus minimaal 25% van de projectbegroting. De resterende cofinanciering mag in kind zijn. Daarbinnen is 50% van de cofinanciering (cash en/of in kind) afkomstig van private organisaties/bedrijven.

Omdat er in de KIA ook sprake is van enkele opgaven met een sterk maatschappelijke oriëntatie en vooralsnog beperkt direct belang van marktpartijen wordt naast de 50/50 financiering ook ruimte geboden voor 30% cofinanciering, waarvan de helft cash financiering. Deze uitzondering geldt voor een beperkt aantal prioriteiten en dan uitsluitend voor zover daarbij sprake is van inzet van WR-capaciteit of een IenW-bijdrage.

Het indieningsproces bestaat uit twee fasen. In de eerste fase wordt een projectidee ingediend met een korte omschrijving van het beoogde onderzoek, de (voorziene) deelnemende projectpartners en kennisinstellingen en een budgetberekening. De sluitingstermijn voor het indienen van projectideeën is 16 mei 2021.

Na afloop van de eerste fase krijgen de indieners een advies over de mate waarin het voorstel past bij de prioriteiten van de oproep, maar het advies kan ook suggesties geven voor samenwerking met andere consortia. Daarna krijgen de indieners tot en met 14 september 2021 de gelegenheid om het projectidee uit te werken in een onderzoeksvoorstel.

Kijk voor meer informatie, de formats voor het projectidee en projectvoorstel en de link om een voorstel in te dienen op: https://kia-landbouwwatervoedsel.nl/regelingen/

Terug naar overzicht