Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

NOW-regeling voor behoud van werkgelegenheid gepubliceerd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) gepubliceerd.

Het doel van deze al aangekondigde regeling is om het werkgevers mogelijk te maken om, in tijden van acute en zware terugval in de omzet van minimaal 20%, hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval.

Concreet kan aan een werkgever, die gedurende een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden (in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020) verwacht te worden geconfronteerd met een daling van de omzet van minimaal 20%, per loonheffingennummer een subsidie worden verstrekt over de loonsom in de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020. De subsidie wordt verstrekt voor de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever (werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt). Ook uitzendbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzendkrachten in dienst houden.

De subsidie wordt in beginsel gebaseerd op de loonsom van januari 2020 en bedraagt per maand maximaal 90% van de loonsom over januari 2020. Het maximale percentage van 90% van de totale loonsom zal worden uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld. Het subsidiebedrag heeft ten aanzien van het loon een bovengrens. Als loon wordt maximaal twee keer het maximumdagloon per maand per individuele werknemer (omgerekend naar de driemaandsperiode) in aanmerking genomen. Dat komt neer op € 9538 per maand. Loon boven € 9538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking. Er zal een voorschot worden verleend van 80% van de verleende subsidie. Dit voorschot wordt na afloop verrekend met het definitief vastgestelde subsidiebedrag.

In de regeling is aangegeven dat aanvragen van 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020 elektronisch kunnen worden ingediend bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Mogelijkerwijs gaat de regeling echter al op 6 april 2020 open.

Terug naar overzicht