Nieuws

apr
1

Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland gepubliceerd en subsidieplafonds vastgesteld

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland gepubliceerd. Met deze regeling wordt subsidie verstrekt voor activiteiten die in aanmerking komen voor een projectsubsidie op grond van de volgende Europese programmaís: Kansen voor West 2, het Interreg V programma 2 ZeeŽn en het Interreg V programma Vlaanderen Nederland. Daarnaast zijn subsidieplafonds, een aantal deelsubsidieplafonds en subsidiepercentages vastgesteld. Het subsidieplafond voor de subsidieregeling cofinanciering OP Kansen voor West II voor de periode 2014 - 2020 bedraagt € 12.850.000.
Het subsidieplafond voor de subsidieregeling cofinanciering grensoverschrijdend Interreg-A projecten met Vlaanderen voor de periode 2015 - 2020 bedraagt € 3 miljoen.
De subsidie bedraagt maximaal 15% van het gedeelte van de subsidiabele kosten van de Zuid-Hollandse partners.
Deelplafonds en percentages:

Specifieke maatregel ‘Toepassen nieuwe kennis’ onder doelstelling 1 prioriteit 1b: ‘Valorisatie, het vergroten van het aandeel (met name internationaal vermarktbare) innovatieve producten en diensten in de totale omzet bij bedrijven’: € 2 miljoen. Het maximale subsidiepercentage voor dit deelplafond is maximaal 20% van de totale subsidiabele kosten;
Doelstelling 3 prioriteit 4a: Het verkleinen van het aandeel fossiele brandstoffen in het totale energieverbruik (primair en finaal) van landsdeel West: € 1,25 miljoen. Het maximale subsidiepercentage voor dit deelplafond is maximaal 25% van de totale subsidiabele kosten.

Terug naar overzicht