Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

apr
1

Eerste wijzigingsregeling Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 gepubliceerd

De Managementautoriteit van het Operationeel Programma voor Zuid-Nederland, OP ZUID 2014-2020, heeft de eerste wijzigingsregeling gepubliceerd. De wijzigingen hebben betrekking op een kleine verschrijving en artikel 3.4 binnen paragraaf 3: Valorisatievermogen MKB-ondernemingen. Dit artikel heeft betrekking op de subsidiabele kosten.

Aan dit artikel wordt een lid toegevoegd. Het luidt nu als volgt:
1. Ten aanzien van de subsidiabele kosten zijn de artikelen 2.13 van de
Ministeriële Regeling en artikel 69 van verordening 1303/2013 van toepassing
voor zover de genoemde kosten passen binnen artikel 25, derde lid, van de
algemene groepsvrijstellingsverordening;
2. Artikel 2.5, eerste lid, onder a van de Ministeriële Regeling
is niet van toepassing op subsidies op grond van deze
paragraaf.

Het Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland (OP ZUID) is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland voor activiteiten die medegefinancierd worden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie (RIS3), waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, ligt aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebeordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol.
De regeling is vandaag opengesteld. Aanvragen voor de eerste tenders kunnen tot en met 30 april 2015 worden ingediend.

Terug naar overzicht