Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Openstellingen Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Groningen

Het doel van de regeling is het stimuleren van maatregelen met betrekking tot bodem-, grond- en oppervlaktewater die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit en/of het voorkomen of beperken van watertekorten, wateroverlast, verzilting of bodemdaling. De nu gepubliceerde openstellingen zijn:

  • Openstellingsbesluit Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen voor projecten ter verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit in het beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân in de provincie Groningen;
  • Openstellingsbesluit Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen 2022 reductie Perceel- en Erfemissie Hunze en Aa's;
  • Openstellingsbesluit Subsidieregeling Deltaplan Agrarisch Waterbeheer provincie Groningen voor projecten ter verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit in het beheergebied van Wetterskip Fryslân in de provincie Groningen.


Verbetering waterkwaliteit en waterkwantiteit beheergebied van Waterschap Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân
Deze openstelling geldt voor het Groningse deel van het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest en voor het Groningse deel van het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen die verdergaan dan de geldende Unienormen of nationale normen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op de ondersteuning van landbouwers door middel van voorlichting en advisering bij waterkwaliteits- en/of waterkwantiteitsopgaven en het ondersteunen van landbouwers bij het nemen van fysieke maatregelen die de waterkwaliteit en/of de waterkwantiteitsdoelen ten goede komen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door landbouwers, loonwerkbedrijven, landbouworganisaties en samenwerkingsverbanden bestaande uit ten minste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag en minimaal één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt.

Het subsidieplafond is € 190.000. De subsidie bedraagt maximaal € 10.000 per deelnemer.

Reductie Perceel- en Erfemissie Hunze en Aa's
Deze openstelling geldt voor het Groningse beheergebied van het waterschap Hunze en Aa’s. De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen die verdergaan dan de geldende Unienormen of nationale normen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten gericht op de ondersteuning van landbouwbedrijven, die op eigen erf activiteiten uitvoeren met gewasbeschermingsmiddelen, bij het verminderen van erfemissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater, grondwater en riool. Verder kan subsidie worden aangevraagd voor fysieke investeringen die zijn gericht op het verminderen van perceelemissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten naar oppervlaktewater en grondwater.

Subsidie kan worden aangevraagd door (samenwerkingsverbanden van) landbouwers, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisaties, waterschappen en/of waterleidingbedrijven.

Het subsidieplafond is € 520.000. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 10.000 per individuele deelnemer. Het subsidiebedrag bestaat voor minimaal 66% uit subsidie als vergoeding van de kosten voor fysieke maatregelen. Indien bij uitvoering blijkt dat deze verhouding niet gehandhaafd kan worden kan hier in overleg mogelijk van afgeweken worden.

Verbetering waterkwaliteit en waterkwantiteit beheergebied van Wetterskip Fryslân
Deze openstelling geldt voor het Groningse deel van het beheergebied van Wetterskip Fryslân. De openstelling richt zich alleen op bovenwettelijke maatregelen die verdergaan dan de geldende Unienormen of nationale normen.

Subsidie kan worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op de ondersteuning van landbouwers door middel van voorlichting en advisering bij waterkwaliteits- en waterkwantiteitsopgaven en het ondersteunen van landbouwers bij het nemen van fysieke maatregelen die de waterkwaliteit en/of de waterkwantiteitsdoelen ten goede komen.

Aanvragen kunnen worden ingediend door landbouwers, loonwerkbedrijven, landbouworganisaties en samenwerkingsverbanden bestaande uit ten minste twee partijen die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag en minimaal één landbouwer of een organisatie die hen vertegenwoordigt.

Het subsidieplafond is € 40.000. De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten en maximaal € 10.000 per deelnemer, waarbinnen geldt dat voor erfinrichtingsmaatregelen en/of zuiveringssystemen voor afvalwater gezamenlijk de maximale subsidie € 5000 per deelnemer bedraagt.

Aanvragen
Aanvragen voor alle openstellingen kunnen worden ingediend van 6 maart 2023 tot en met 19 maart 2023. De beschikbare middelen worden verdeeld op basis van volgorde van binnenkomst.

Terug naar overzicht