Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Nieuws

mrt
1

Limburg publiceert nieuwe POP3-openstelling voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben besloten om de subsidieregeling Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische bedrijven, onderdeel van het Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 (POP3) Limburg, ook dit jaar weer open te stellen. Landbouwers of groepen van landbouwers kunnen van 18 maart tot en met 30 april 2019 weer aanvragen indienen. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 2.580.000.

De bijdrage is 40% van de subsidiabele kosten, tot maximaal € 250.000. Subsidies van minder dan € 20.000 worden niet verstrekt. De fysieke investeringen moeten een bijdrage leveren aan ten minste één van de onderstaande thema's:

  • verschuiving van de bestaande kostenreductiestrategie naar een meerwaardestrategie, met nieuwe marktconcepten, nieuwe verdienmodellen of meerwaardecreatie,
  • beter beheer van productierisico’s, versterking van de positie van de primaire producent in de handelsketen of het verminderen van marktfalen,
  • maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en/of een gesloten kringloop, met als resultaat een vermindering van de emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en/of grond- en oppervlakte water (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en/of minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid),
  • verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en/of verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier.

Alle ingediende volledige aanvragen worden na sluiting van de indientermijn gerangschikt op basis van een aantal vastgestelde criteria. Aan elk criterium wordt een wegingsfactor toegekend. Per criterium kunnen punten worden behaald. Het maximaal te behalen aantal is 55. Projecten die in totaal minder dan 36 punten scoren, worden niet verder in behandeling genomen. 

Terug naar overzicht